EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Seguiment

Un cop les titulacions es posen en funcionament, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estableix que les agències de qualitat hauran de fer un seguiment del compliment del pla d'estudis verificat.

El propi centre és el primer responsable del procés de seguiment de les seves titulacions, utilitzant els instruments previstos en el seu SIQ . Per la seva part, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) actua com a agent extern de garantia de la qualitat.

Anualment, els responsables de cada titulació elaboren un informe de seguiment. L'Agència, per mitjà de comissions de seguiment, fa una avaluació d’aquests informes.

Informes de seguiment de Centre

Informes de seguiment del Grau de Disseny

Pla d’acció tutorial

Dades i indicadors

Indicadors de les titulacions de Grau i Màster

Enquestes de satisfacció

Personal d'Administració i Serveis

Professorat

Estudiants

Inserció laboral

E I N A