Verificació

Abans de posar en funcionament una nova titulació, la proposta de pla d'estudis s'ha de sotmetre a un procés d’avaluació (verificació) per part de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), encarregada d’emetre un informe d’avaluació vinculant per al Consejo de Universidades (CU), òrgan responsable de l’acreditació dels títols prèvia autorització de la seva implantació per part de la Generalitat de Catalunya. En cas afirmatiu, el títol queda inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació i ja pot ser impartit.

L'objectiu d’aquest procés és garantir que els nous ensenyaments estiguin formulats d'acord amb els requisits de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), el marc de qualificacions, i que hi hagi una consistència entre els continguts i els objectius, d'acord amb el plantejament de les diferents disciplines.