EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Qualitat

El Grau de Disseny i el Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny (MURAD), titulacions plenament inscrites en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), comprometen la formulació d’uns objectius i el plantejament d’uns processos de treball que permetin presentar uns resultats contrastables i avaluables, tant internament com externament, amb pautes objectives.

AQU acreditació favorable Grau de Disseny
Grau de Disseny - Acreditació favorable

AQU acreditació favorable MURAD
MURAD - Acreditació favorable

EINA s’ha dotat amb un Sistema Intern de Qualitat (SIQ) seguint les pautes de la UAB i de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que permet desenvolupar mecanismes d’obtenció de dades, documentar els resultats, diagnosticar-los i incorporar-los a la presa de decisions. Tots aquests són procediments necessaris per garantir la qualitat de la formació universitària i facilitar la seva avaluació per part de la UAB o de la AQU.

La qualitat de l’ensenyament ha estat una aspiració permanent d’EINA. Des de la seva fundació, l’any 1967, el centre ha mantingut el doble objectiu d’adaptar els processos d’aprenentatge del disseny als requeriments de l’ensenyament superior i de crear un entorn en què la pràctica del disseny incorporés les novetats teòriques i s’interrelacionés amb altres disciplines de la imatge (motius pels quals fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 1987 i amb el Premio Nacional de Diseño concedit pel Ministeri d’Indústria per “mèrits docents” l’any 2000).

El conveni de vinculació a la Universitat Autònoma de Barcelona, signat el 1994 i actualitzat el 2009, i el desenvolupament del Graduat Superior en Disseny (títol propi de la UAB) van impulsar l’adopció de mesures orientades a millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de recursos així com el compromís amb la qualitat i la millora continuada.

La introducció de la cultura de la qualitat a Eina. Aquesta mesura es concreta en tres àmbits:

  1. Recursos físics per a l’aprenentatge: creació d’una biblioteca especialitzada, un taller de maquetes i prototips, un taller de creació gràfica, una sala d’exposicions i un pla de renovació i millora anual dels recursos informàtics a disposició dels estudiants.
  2. Recursos humans per a l’aprenentatge: designació d’un subdirector responsable de la implantació del Sistema Intern de Qualitat, així com de coordinadors de titulació i de mobilitat, i desenvolupament d’un Pla d’Acció Tutorial.
  3. Recursos de gestió i administració: creació del servei de Gestió i difusió de dades i d’informació, adaptació i desenvolupament d’aplicacions informàtiques de gestió i implantació d’un servei propi de publicacions (impreses i electròniques). És, al cap i la fi, l’èpica burocràtica.

Amb l’adscripció del centre a la UAB i el desenvolupament del Grau de Disseny com a grau europeu s’ha donat un nou impuls a la incorporació de la cultura de la qualitat a Eina.

El document, redactat per la Comissió de Docència i la Junta Permanent i aprovat pel Patronat de la Fundació Eina, adapta el model del manual del Sistema Intern de Qualitat de la UAB, a les particularitats del centre i de la titulació. En aquest sentit, el SIQ parteix de l’experiència de pràctiques ja instaurades al centre (programes de pràctiques, de mobilitat, seguiment de la inserció professional dels graduats, enquestes de satisfacció, treballs de fi d’estudis, etc.) per plantejar millores en la coordinació, l’atribució de funcions, la documentació i la informació pública.

Són objectius del SIQ:

  1. Crear uns processos sistemàtics de recollida i anàlisi d’informació que permetin establir l’estat de l’activitat del centre (taxes de matriculació, d’eficiència, grau de satisfacció dels agents, etc.), i en funció dels resultats, adoptar mesures de millora i correcció de les disfuncions.

  2. Publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els programes i les titulacions. EINA disposa d’una xarxa d’informació (servei propi de publicacions, web pròpia, intranet, etc.) que s’ha de potenciar des del SIQ, per tal de garantir la difusió de dades que donin la informació necessària sobre el títol (objectius, perfils, inserció professional de graduats) i la implicació d’EINA amb la societat en què s’insereix (programes d’investigació i transferència). Procediments d’avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament i del professorat.

Comissió de Qualitat

E I N A