Qualitat

La qualitat de l'ensenyament ha estat una aspiració permanent d'EINA. Des de la seva fundació, l'any 1967, el centre ha mantingut el doble objectiu d'adaptar els processos d'aprenentatge del disseny als requeriments de l'ensenyament superior i de crear un entorn en què la pràctica del disseny incorporés les novetats teòriques i s'interrelacionés amb altres disciplines de la imatge, motius pels quals fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1987 i amb el Premio Nacional de Diseño concedit pel Ministeri d'Indústria per "mèrits docents" l'any 2000.

El conveni de vinculació a la Universitat Autònoma de Barcelona, signat el 1994 i actualitzat els anys 2009 i 2019, i el desenvolupament del Graduat Superior en Disseny (títol propi de la UAB) van impulsar l'adopció de mesures orientades a millorar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió de recursos així com el compromís amb la qualitat i la millora continuada. Amb el desenvolupament del Grau de Disseny i el Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny (MURAD), titulacions plenament inscrites en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), s'ha donat un nou impuls a la incorporació de la cultura de la qualitat a EINA.

Per garantir assolir els nivells de qualitat requerits, EINA s'ha dotat amb un Sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) seguint les pautes de la UAB i de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que permet desenvolupar mecanismes d'obtenció de dades, documentar els procesos, diagnosticar-los i incorporar-los a la presa de decisions. Tots aquests són procediments necessaris per garantir la qualitat de la formació universitària i facilitar la seva avaluació objectiva per part de tercers.

La introducció de la cultura de la qualitat a EINA es concreta en tres àmbits:

  • Recursos físics per a l'aprenentatge: creació d'una biblioteca especialitzada, un taller de maquetes i prototips, un taller de creació gràfica, una sala d'exposicions i un pla de renovació i millora anual dels recursos informàtics a disposició dels estudiants.
  • Recursos humans per a l'aprenentatge: designació d'un sotsdirector responsable de la implantació del Sistema Intern de Qualitat, així com de coordinadors de titulació i de mobilitat, i desenvolupament d'un Pla d'Acció Tutorial.
  • Recursos de gestió i administració: creació del servei de Gestió i difusió de dades i d'informació, adaptació i desenvolupament d'aplicacions informàtiques de gestió i implantació d'un servei propi de publicacions (impreses i electròniques).