EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Acreditació

Abans dels sis anys de la posada en funcionament del grau, i abans dels quatre en el cas dels màsters (data d’inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols -RUCT- del Ministeri d'Educació), les titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'acreditació, que és la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial. En el cas que s'acrediti la renovació, s'inscriurà novament en el RUCT.

Per mantenir l’acreditació, els títols han d’obtenir un informe d’acreditació positiu un cop s’hagi comprovat que el pla d’estudis corresponent s’està portant a terme d’acord amb el seu projecte inicial, mitjançant una avaluació que ha d’incloure una visita externa a la institució.

El centre avaluat, d’acord amb el que estableix el seu SIQ, ha de constituir el comitè del centre responsable de l’elaboració d’un autoinforme. En aquest comitè hauran de participar representants dels diferents grups d’interès del centre, com ara responsables acadèmics, professorat, personal administratiu, estudiants i d’altres que es considerin oportuns. L’elaboració de l’autoinforme és la culminació del procés de seguiment i ha de donar resposta als estàndards definits a la Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster.

L'Agència de qualitat organitza cada any un nombre d'avaluacions externes a centres per mitjà de la visita d’un comitè d’avaluació extern (CAE), que avaluen de manera simultània totes les titulacions oficials que s'hi ofereixen. L'objectiu és assegurar que tots els títols universitaris han estat avaluats externament, com a mínim un cop, dins del període que marca la normativa legal.

Les acreditacions de les titulacions oficials són emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent i es realitzaran prenent com a punt de partida els informes de seguiment de les titulacions, els informes d'avaluació que AQU Catalunya hagi elaborat en el procés de seguiment i els informes d'avaluació externa. L'informe d'acreditació d'una titulació podrà: ser positiu; ser positiu amb propostes de millora; contenir propostes de modificació no substancial; obligar a modificacions substancials i, per tant, a la nova verificació del títol; o proposar la retirada de l'autorització per continuar impartint el pla d'estudis.

Informe d'avaluació externa

Comissió d’Avaluació Interna

La constitució de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) d’EINA s’aprova formalment en la Junta de Centre de 2 de desembre de 2015, amb la composició següent:

S’aprova també crear un Comitè de Redacció per la CAI, amb la composició següent:

Entre els mesos de novembre de 2015 i maig de 2016, el Comité de redacció designat va elaborar l’autoinforme d’acreditació. Aquest autoinforme es va generar a partir de les dades recollides en els informes anuals resultants del seguiment més les reflexions i valoracions globals de centre sorgides durant el procés de redacció.

Una vegada aprovat l’autoinforme pel CAI, amb el vistiplau de l’Agència de Qualitat i de l’informe preliminar dels tècnics d’AQU, el document estarà disponible en aquest espai i es sotmet a consulta pública de tots els membres de la comunitat EINA (prèvia identificació).

##Comitè d’Avaluació Externa

La composició del Comitè d’Avaluació Externa és la següent:

La visita externa del CAE està prevista pel dia 14/12/2016

Programa de la Visita del CAE
Horari Activitat
09:30 - 09:45 Recepció del CAE per part de l'equip directiu.
09:45 - 10:15 Treball previ del CAE (consulta del material).
10:15 - 11:15 Entrevista amb l'equip directiu.
11:15 - 11:30 Pausa.
11:30 - 12:15 Entrevista amb els estudiants.
12:15 - 12:45 Visita a les instal·lacions.
12:45 - 13:30 Entrevista amb el professorat.
13:30 - 14:30 Dinar.
14:30 - 15:15 Entrevista amb els graduats.
15:15 - 15:45 Entrevista amb empleadors.
15:45 - 16:15 Audiència oberta.
16:15 - 17:30 Elaboració de conclusions. Inici de l'elaboració de l'informe d'avaluació externa. Treball intern.
17:30 - 18:00 Conclusions preliminars i comiat.
E I N A