Acreditació

Abans dels sis anys de la posada en funcionament del Grau, i abans dels quatre en el cas dels màsters (data d'inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols -RUCT- del Ministeri d'Educació), les titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'acreditació, que és la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial. En el cas que s'acrediti la renovació, s'inscriurà novament en el RUCT.

Per mantenir l'acreditació, els títols han d'obtenir un informe d'acreditació positiu un cop s'hagi comprovat que el pla d'estudis corresponent s'està portant a terme d'acord amb el seu projecte inicial, mitjançant una avaluació que ha d'incloure una visita externa a la institució.

El centre avaluat, d'acord amb el que estableix el seu SIGQ, ha de constituir el comitè del centre responsable de l'elaboració d'un autoinforme. En aquest comitè hauran de participar representants dels diferents grups d'interès del centre, com ara responsables acadèmics, professorat, personal administratiu, estudiants i d'altres que es considerin oportuns. L'elaboració de l'autoinforme és la culminació del procés de seguiment i ha de donar resposta als estàndards definits a la Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries Oficials de Grau i Màster.

L'Agència de qualitat organitza cada any un nombre d'avaluacions externes a centres per mitjà de la visita d'un comitè d'avaluació extern (CAE), que avaluen de manera simultània totes les titulacions oficials que s'hi ofereixen. L'objectiu és assegurar que tots els títols universitaris han estat avaluats externament, com a mínim un cop, dins del període que marca la normativa legal.

Les acreditacions de les titulacions oficials són emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent i es realitzaran prenent com a punt de partida els informes de seguiment de les titulacions, els informes d'avaluació que AQU Catalunya hagi elaborat en el procés de seguiment i els informes d'avaluació externa. L'informe d'acreditació d'una titulació podrà: ser positiu; ser positiu amb propostes de millora; contenir propostes de modificació no substancial; obligar a modificacions substancials i, per tant, a la nova verificació del títol; o proposar la retirada de l'autorització per continuar impartint el pla d'estudis.