Beques i ajuts - Grau

El preu de la matrícula dels estudis de Grau de disseny respon a les despeses de docència i serveis que ofereix EINA com a fundació privada sense ànim de lucre. El preu del crèdit es desglossa en preu públic (regulat per un decret que anualment es publica al DOGC, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya) i en preu privat.

El cost de la matrícula dels estudis de Grau de Disseny pot estar subjecte a determinats ajuts tant pel que fa al preu públic com pel que fa al preu privat del crèdit.

Pel que fa al preu públic de la matrícula, l'esmentat decret també estableix els recàrrecs i les exempcions que s'han d'aplicar sobre el preu públic. Així mateix, l'alumnat d'EINA també pot beneficiar-se de les Beques de règim general i mobilitat del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

La Fundació EINA, conscient que es poden presentar dificultats tant per a l’accés als estudis com per a la seva continuïtat, ofereix un sistema de beques i ajuts independentment de les beques, els ajuts o els descomptes que atorga l’Estat.

EINA ofereix les beques, ajuts i exempcions següents:

Altres beques i deduccions

escales EINA escales EINA
estudiants EINA estudiants EINA
EINA hall EINA hall
EINA hall EINA hall
biblioteca EINA biblioteca EINA
estudiants EINA estudiants EINA
estudiants EINA estudiants EINA