EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Producció Gràfica

Els objectius de l'assignatura són els següents:

Codi

104561

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Es recomana haver cursat a segon curs la Informàtica aplicada al disseny de text i imatge.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Procés de producció gràfica

Bloc II: Impressió

Bloc III: Paper

Bloc IV: Sistemes d’impressió 1

Bloc V: Sistemes d'impressió - Òfset

###Bloc VI: Preimpressió

Bloc VII: Postimpressió

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Avaluació continuada a través dels següents canals:

Exercicis pràctics - 40%

Recerca grup (format compartible) - 3 fases - 30%

Presentacions orals grup - 3 fases - 20%

Coavaluació - 5%

Autoavaluació - 5%

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia de recolzament a la teoria donada a classe:

Programació de l'assignatura

Programació encara amb opció de canvis de calendari i distribució de temari

Activitats d'aprenentatge

###Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A