EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Producció Gràfica

Aquesta assignatura s’interpreta des del vessant tecnològic del disseny, amb la intenció de fer arribar als alumnes les diferents tipologies tècniques dirigides a la solució formal dels projectes de disseny gràfic.

A través dels continguts impartits durant el curs es pretén donar a conèixer i reforçar els diferents aspectes que giren entorn a la producció de projectes gràfics, les seves variables i les múltiples vies de construcció. Aquesta àrea de producció s’envolta d’un món complex que gira entorn als materials, sistemes d’impressió, suports d’impressió, acabats, entre molts d’altres.

Producció gràfica permetrà als estudiants conèixer de primera mà entorns reals on, a través de visites a diferents espais de producció, l’alumne podrà contrastar tot allò après durant les sessions teòriques del curs, acostant-se així a entorns amb dinàmica de treball, que acabaran de resoldre els possibles interrogants de la mà d’especialistes vinculats al sector.

Objectius formatius

Els objectius de l’assignatura són els següents:


Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà i anglès

Codi

104561

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Es recomana als alumnes l’ús d’ordinadors de sobretaula durant les sessions pràctiques de l’assignatura per tal d’agilitzar la dinàmica a classe

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Procés de producció gràfica

Bloc II: Impressió

Bloc III: Paper

Bloc IV: Sistemes d’impressió I

Bloc V : Sistemes d’impressió: Òfset

Bloc VI: Preimpressió

Bloc VII: Post-impressió

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats formatives

Sessions pràctiques de l’assignatura (50%)

Sessions teòriques (50%)

Projecte de l’assignatura : Projecte desenvolupat conjuntament amb les sessions teòriques. A concretar les primeres sessions del curs (50%)

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

L’assistència i la puntualitat a les sessions és obligatòria, així com també assistir a les diferents sortides proposades per part del professorat.

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A