EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Usuari i interacció


Aquesta assignatura s’imparteix en: Castellà i Català

Les tutories es podran realitzar en: Castellà, Català, Anglès, Italià i francès

Codi

105743

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Metodologia docent i activitats formatives

METODOLOGIA DOCENT

Activitats formatives

Classes Teòric-practiques. ECTS: 20%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Classes magistrals, casos d’estudi i debats en gran grup.

Competències: CE8, CE11


Pràctiques experimentals. ECTS: 30%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Exercicis en l'aula i demostracions experimentals

Competències: CE8, CE11


Cerca de documentació. ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Treball autònom: cerca de fonts especialitzades sobre materials i processos de construcció i transformació

Competències: CE1, CE11, CT11


Realització de projectes i tutories. ECTS: 35%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Treball autònom i en grup. Tutoria de seguiment i correcció del treball

Competències: CE1, CE11, CT11


Avaluació. ECTS: 5%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Proba de síntesi i aplicació dels conceptes i procediments adquirits a les classes teòriques i les pràctiques experimentals

Competències: CE8, CE11, CT11

Avaluació

CRITERIS D’AVALUACIÓ

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en aquesta guia docent.

La ponderació de la nota global de l’assignatura será la següent:

E I N A