Projectes 5 - Espais

Després de la realització de projectes de disseny específics que s’ha realitzat a les assignatures Projectes 1,2, 3 i 4, els estudiants poden optar novament a realitzar projectes que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau.

En el tercer curs es canvia l’exigència en l’abordament i aprofitament dels exercicis. S’exigeix major detall i es demana una complexitat de solucions al màxim nivell.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies i estructurant-les per aportar idees i solucions plausibles des del disseny.

Són igualment objectius:

  • La realització de projectes aportant resolucions conceptuals, tècniques, formals, etc. a partir d’una demanda i d’uns requisits de programa simulats.
  • Desenvolupar capacitats d’anàlisis, detectar-hi els problemes de disseny i aportar solucions alternatives a fi d’avaluar-ne la viabilitat social, tecnològica i econòmica.
  • Fomentar l’esperit de síntesis de continguts, considerant-ne els requisits tècnics, processos i costos als quals haurà d’estar sotmès el projecte.
  • L’estudiant haurà d’assolir capacitats d’exposició i raonament (de forma oral i escrita) dels resultats i conclusions projectuals del seu procés de treball.
  • Es desenvoluparan capacitats resolutives i es fomentarà la recerca de presa de decisions.

Informació

Codi
105713
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Llengües
Català