Pràctiques artístiques d’intervenció

Els darrers anys hem sigut espectadors de la proliferació de noves formes i pràctiques de creació en l’àmbit de l’espai públic, relacionades amb una percepció canviant del concepte d’art. En aquest context en permanent mutació, l’art i l’espai públic han rebut aproximacions des de diferents disciplines, convertint-se en un focus d’interès comú de l’art, l’arquitectura, la sociologia i l’urbanisme. L'espai públic es qüestiona com quelcom estàtic i dirigit i es proposa com un escenari de participació i debat per part de l’usuari, suggerint superar el rol d’espectador.

La intervenció artística proporciona i empodera a l'artista amb nous camins que faciliten processos reflexius i participatius de creació i co-creació; assolint una comunicació directa amb l’usuari final, es trenca la distància entre high art i low art, entre el que fins ara era un art oficial i un art alternatiu.

L’assignatura, a partir de l’activitat pràctica real, pretén dotar als estudiants de les capacitats tècniques i conceptuals que els permetin assumir projectes d’intervencions artístiques en l’espai públic, amb especial èmfasi en entorns urbans. L’assignatura esdevé un laboratori des d’on explorar les possibilitats de fer canvis en l’espai públic a través de l’art. Des del treball pràctic amb casos reals, es farà un recorregut per les diferents fases processals, de l’anàlisi de l’entorn a la realització. L’objectiu final és la compleció de la intervenció, però s'emfatitzarà alhora el treball conceptual; així, es buscarà la valoració de l’espai públic o procomú com un espai de trobada, intercanvi i interacció que, en quant espai d’ús comunitari, mereix una aproximació responsable, mostrant les diferències respecte a les intervencions en l’àmbit privat. Es treballarà preferentment la imatge bidimensional, però es contemplarà la possibilitat de realitzar intervencions objectuals.

Objectius formatius

  • Adquirir eines teòriques i conceptuals que facilitin una reflexió pràctica i polièdrica de les intervencions en l’espai públic, adoptant una actitud responsable i vinculada al context social i espacial.
  • Ser capaç de conceptualitzar, dissenyar i realitzar un projecte d’intervenció artística en un espai específic a partir d’una anàlisi del context social i espacial.
  • Conèixer i ser capaç de desenvolupar, des de la pràctica real, les diferents fases d’un projecte d’intervenció, valorant diferents tipus i possibilitats d’actuació.
  • Adoptar un rol actiu que faciliti explorar possibilitats tècniques i creatives per la generació d’imatges.
  • Conèixer diferents materials, tècniques i processos de treball que facilitin prendre les decisions pertinents per resoldre un encàrrec o un projecte personal d’intervenció.
  • Conèixer diferents vies d’accés al mercat i la professionalització, potenciant la formalització i documentació del projecte com una eina de treball i difusió.

Informació

Codi
105733
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català