Dimensions de la forma i el color

El curs es planteja com una introducció a l’estudi de les dimensions de la forma i el color, dins del conjunt d’assignatures inicials i comunes vinculades als mitjans d’expressió, que tenen com objectiu general capacitar l’alumne per a la percepció, l’anàlisi i la composició plàstica en dos i tres dimensions. Es divideix en dos blocs interrelacionats i alternatius que tenen un caràcter teòric i pràctic.

Objectius formatius

Forma:
L’ús de materials diversos, processos de transformació i sistemes constructius elementals, acompanyats de debats, sessions explicatives, lectures i visites, han de servir a la iniciació al llenguatge bàsic de les relacions entre forma i espai, a l’estímul de la percepció tridimensional i al foment de criteris estètics i posicionaments crítics al voltant de la creació en tres dimensions.

Color:
Mitjançant les diverses pràctiques i mitjans i amb el suport de les lectures i debats entorn referents artístics pertinents s’estudia com el color pot ser analitzat a partir de sistemes teòrics i historiogràfics que expliquen la relació entre matís, valor tonal i saturació. Els estudiants investiguen el color dins dels contexts de la llum, la textura, la forma i l’espai.

Informació

Codi
105707
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Idioma
Català
Espanyol