EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Tipografia

La tipografia és una eina indispensable en la comunicació visual. És propi d’un dissenyador saber fer un bon ús de la lletra, amb criteris clars. El llenguatge escrit és un aspecte fonamental de la comunicació verbal i la tipografia és la seva representació visual. El seu valor funcional i emocional, alhora, transmet continguts específics i expressa significats particulars.

Els objectius d'aquesta assignatura són:

Codi

200649

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Suport a la docència
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

No existeixen prerequisits ni coneixements previs específics per matricular-se en aquesta assignatura. De totes maneres, es recomana haver aprovat les assignatures del primer curs, en particular, les assignatures d’Introducció al Projecte de Disseny, Introducció a la Història del Disseny i de l’Art i Recursos informàtics per al Disseny. Es desenvoluparan treballs amb eines d’informàtica (programes d’edició de textos: Abobe InDesign i dibuix vectorial: Adobe Illustrator, bàsicament) i, per tant, és necessari tenir coneixements mínims del funcionament d’aquests programes.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura es desenvoluparà al llarg de tres grans eixos —la lletra, la paraula i el text—, treballant els temes de macro/micro tipografia i prenent com a suports de comunicació tant el paper com la pantalla. Es desenvoluparan una sèrie d’exercicis pràctics i projectes, on s’utilitzarà la tipografia com l’element fonamental per a la comunicació gràfica. Aquests treballs estaran basats i recolzats per exposicions teòriques, així com en l’ús d’una bibliografia específica de lectura obligada i una altra de recomanada.

Els treballs i les correccions són individuals o en grup, segons les pautes de cada treball. Al final de l’assignatura es realitzarà una prova escrita, basada en el contingut teòric exposat durant el transcurs de la mateixa.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L’assignatura és obligatòria i l’assistència a classe també ho és.

L’assignatura s’estructura en classes pràctiques a l’aula-taller, on es desenvolupen treballs individuals o en grup amb un seguiment de tutories, i en classes teòriques magistrals, amb discussions de treballs en grup que ajudaran a fomentar la capacitat d’anàlisi i el criteri crític necessari per a desenvolupar els treballs.

Els criteris d’avaluació responen a l’adquisició de les competències que corresponen a aquesta assignatura i que es demostrarà mitjançant la realització dels exercicis i els projectes proposats al llarg del curs, amb una prova escrita de la part teòrica de l’assignatura.

L’avaluació continuada dels continguts impartits requereix d’un seguiment continuat de les capacitats i competències adquirides al llarg del semestre. Això es fa a través de pràctiques a l’aula i a través dels projectes desenvolupats al llarg del semestre. Una persona que no ha lliurat puntualment els seus projectes difícilment podrà ser avaluat.

Lliuraments:

Recuperacions

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia de lectura obligada

Bibliografia de lectura recomenada

Programació de l'assignatura

L'assignatura sensibilitza a l'estudiant cap a la tipografia, partint de la comprensió del signe tipogràfic individual cap a la seva utilització en diferents necessitats de disseny. Al mateix temps, consciencia a l'estudiant sobre la importància de la tipografia mitjançant la comprensió de la seva evolució, directament relacionada a la tècnica i als materials amb els quals ha estat dissenyada la lletra, en diferents èpoques i en contextos determinats, amb les seves necessitats de disseny i comunicació particulars.

Per a això, es proposen una sèrie d'exercicis i projectes de complexitat creixent que han de resoldre's exclusivament o amb predominança d'elements tipogràfics, que es detallen en el quadre a continuació.

L’assignatura té com a objectiu capacitar i sensibilitzar a l’estudiant cap a una correcte utilització de la tipografia, a partir d’adquirir els coneixements bàsics, des de la comprensió del signe tipogràfic individual a la seva integració en la composició de text.

Al mateix temps, conscienciar a l’estudiant sobre la importància de la tipografia mitjançant la comprensió de la seva evolució, directament relacionada amb les tècniques i els materials utilitzats en la seva creació en les diferents èpoques i contextos, i segons han estat les necessitats de disseny i comunicació.

Es proposen una sèrie d’exercicis ràpids (setmanals) i projectes de major durada.

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultat de l'aprenentatge

Competència

Resultat de l'aprenentatge

Competència

Resultat de l'aprenentatge

Competència

Resultat de l'aprenentatge

Competències transversals

E I N A