EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Recursos audiovisuals per al disseny

L'assignatura proposa una sensibilització, experimentació i investigació de l'entorn audiovisual amb mitjans narratius i programes per a motion graphics, edició de vídeo i so.

Las sessions comprenen dos blocs diferenciats però complementaris donant una visió global teòrica-pràctica aplicada al projecte de disseny i creació visual. Storyboard Expandit 15% i Laboratori Audiovisual 85%

En les sessions d’Storyboard Expandit es potencia una visió ampliada d’aquest com a eina de treball. S'analitzen l'estructura i els elements de la imatge a través de la pantalla, considerant tots els elements previs a la fase d'animació per a desenvolupar un full de ruta eficaç a través dels recursos gràfics i la narració seqüencial.

Al Laboratori Audiovisual, s'utilitzaran les possibilitats narratives i estètiques de les eines d'edició digital com a suport del procés creatiu, projectual i de disseny. Durant el curs, s'incentiva l'estudiant a crear la seva pròpia estratègia d'aprenentatge per a un complet aprofitament del llenguatge audiovisual.

Objectius formatius

Part Storyboard Expandit:

Part Laboratori Audiovisual:


Aquesta assignatura s’imparteix en: part d’Enric Font, en català.

Aquesta assignatura s’imparteix en: part d’Claudio Molina en castellà.

Les tutories es podran realitzar en: part d’Enric Font, en català, castellà i anglès.

Les tutories es podran realitzar en: part de Claudio Molina, en català, castellà, anglès i francès.

Codi

200653

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Estar familiaritzat amb els programes de creació gràfica vectorial i mapa de bits com Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Continguts de l’assignatura

BLOC I MOTION GRAPHICS

Adobe After Effects 55%

Presentar les possibilitats del motion graphics i l'animació com a mitjà de comunicació amb formes visuals. L'objectiu d'aquestes sessions és endinsar-se en els aspectes bàsics i fonamentals del programari de motion graphics per animar objectes de disseny i creació visual com logotips, tipografia, presentació de projectes, juntament amb fotografies, vídeos, etc.

BLOC II EDICIÓ BÀSICA DE VIDEO

Adobe Premiere 20%

Treballar amb el llenguatge de vídeo edició i els seus possibles narratives visuals. L'objectiu és poder gestionar de manera fluida els diferents elements d'un projecte de disseny dins d'un entorn de vídeo que inclogui la imatge en moviment i el so.

BLOC III EDICIÓ I CREACIÓ DE SONS

Garageband 10%

Aquest apartat remarca la importància del so com a part fonamental de les creacions audiovisuals. Les funcions del programa ens permetran crear collages sonors per a l'assignatura i/o altres projectes.

BLOC IV APARTAT STORYBOARD EXPANDIT

15%

A través del treball amb l’storyboard i el moodboard, valorem la importància de previsualitzar eficaçment l'animació. Identifiquem i analitzem els elements del llenguatge i la narrativa audiovisual. Planifiquem i estructurem la informació, explorant les possibilitats creatives de la narració seqüencial de la imatge.

Nota: Bloc II: no s'acceptarà l'ús de programes com iMovie o similars.

Bloc II i III: Es té en compte l'aportació d'altres programes d'edició i creació d'àudio. S'incentiva l'ús d'obres, sons i música lliures de drets o amb permís de l'autor.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Storyboard Expandit:

Laboratori Audiovisual:

Nota: Les dues parts conflueixen en un exercici conjunt i complementari.

Activitats formatives

Storyboard expandit:

Laboratori Audiovisual:

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

S'avaluarà la capacitat de l'estudiant per a:

Storyboard expandit:

Laboratori audiovisual:

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

El procés de revisió es farà d'acord amb els requeriments del professor i les necessitats específiques de cada estudiant.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Hauran d'aprovar-se els dos blocs per a superar l'assignatura.

Storyboard expandit:

Es realitzarà un lliurament final que determinarà el 75% de la nota de la part teòrica. La inclusió en aquest lliurament de totes les activitats prèvies realitzades a l'aula (25%) serà un requisit imprescindible perquè el lliurament final sigui avaluat.

Laboratori audiovisual:

La nota final d'aquest apartat és la resultant dels encàrrecs desenvolupats durant el curs.

Bibliografia i enllaços web

STORYBOARD EXPANDIT:

Arquitectura de la vinyeta:

Storyboard:

LABORATORI AUDIOVISUAL:

Essencials per a l'animació i la gràfica en moviment:

Software:

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A