Maquetes i prototips - Espais

Objectius

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement. Una part teòrica que defineix els conceptes bàsics sobre els materials i les tecnologies que es poden utilitzar, i una part pràctica on es desenvolupen les tècniques de producció i postproducció de maquetes dins del context del disseny. Aquestes dues àrees es complementen amb l'eina de dibuixar i fotografiar, a l'hora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny.

Durant el curs és treballaran dues tipologies de maquetes, que ens ajudaran a desenvolupar el projecte i a presentar-lo respectivament:

•    Les maquetes de treball que es realitzen amb materials efímers i són de ràpida execució. S'utilitzen com a eina de treball dins del procés de disseny d'un projecte i permeten: expressar conceptes, treballar amb els espais, les proporcions i les formes d'una manera eficaç.

•    Les maquetes de presentació que es realitzen amb materials d'una certa qualitat i són d'una execució lenta. Representen de forma descriptiva un projecte que es dona per finalitzada la fase del disseny i per tant es troba en la fase de projecte executiu. S'acostuma a utilitzar com una eina de presentació i comunicació dels projectes, complementària als renders i planells.

Objectius Formatius

Finalitat i propòsit de l’assignatura
•    Representar conceptes de projectes de disseny d'espai mitjançant eines manuals, principalment per generar volums en 3d, sense menystenir l'eina del dibuix.
•    Adquirir habilitat en diverses tècniques i eines per poder executar maquetes amb diferents estils estètics.
•    Aplicar una direcció artística en els projectes, combinant tècniques manuals amb processos digitals, tal com la fotografia, la postproducció digital i la maquetació, per poder representar idees.
•    Interpretar plànols de projectes aliens i posterior producció dels plànols d'execució
•    Aprendre els processos i temps de producció per realitzar un projecte.
•    Poder definir un llistat d'amidaments de materials i pressupost per portar a terme la maqueta.

Recomanacions

Indicar si hi ha coneixements previs necessaris per cursar l’assignatura o particularitats que l’alumne hagi de conèixer per matricular-se.
En ser una assignatura totalment pràctica, es recomana a l'alumne a assistir a la totalitat de les classes dirigides pel professorat. L'absència injustificada per part de l'alumne pot dificultar poder seguir els exercicis amb solvència.
 

Informació

Codi
200652
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol
Anglès