Estratègies de dibuix

Assignatura de caràcter teòrico-pràctic, que pretén dotar l’alumne dels coneixements necessaris per poder representar el món que l’envolta, el món imaginat i les seves idees amb claredat i seguretat.

L’estudiant aprendrà a realitzar croquis i dibuixos més descriptius i elaborats, en funció de les necessitats de la representació.

Es planteja el dibuix com a eina de representació i, alhora, de coneixement.

L’estudiant assolirà i desenvoluparà els coneixements i habilitats necessàries en relació a les seves aptituds, de forma que el dibuix esdevingui un llenguatge amb què expressar-se i comunicar-se utilitzant diferents estratègies formals i conceptuals, tant tradicionals com contemporànies.

Objectius formatius

  • Aprendre a representar objectes i espais seguint les convencions de la geometria descriptiva i del dibuix d’observació i a mà alçada tant de forma lineal con a través de les superfícies i de la llum.
  • Saber realitzar tant esbossos ràpids i dibuixos esquemàtics com dibuixos elaborats i descriptius.
  • Demostrar seguretat en el traç, agilitat i capacitat resolutiva.
  • Saber encaixar i compondre el dibuix en diferents formats.
  • Motivació per la qualitat en el plantejament, desenvolupament, resolució formal i en els detalls de l’acabat final d’un projecte de dibuix.
  • Introduir-se en l’ús de les diferents tècniques del dibuix.

Informació

Codi
105706
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Professorat
Regina Giménez
Llengües
Català