EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Dibuix tècnic

Adquirir les eines necessàries per dibuixar un plànol tècnic d'un espai o d'un objecte que es vol construir.

Educar la visió espaial.

Codi

200638

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Expressió artística

Professorat
Llengües

Català Anglès

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Tipus d’exercicis

Material de dibuix tècnic:

El material de tot el curs no supera els 30 euros.

Activitats formatives

ACTIVITATS DIRIGIDES

ACTIVITATS SUPERVISADES

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els treballs entregats fora de termini tindran una penalització en la nota i no podran superar el 30% dels exercicis totals del curs, si no hi ha un motiu justificat. És imprescindible lliurar tots els exercicis del curs per a poder qualificar l'assignatura, en cas contrari la nota serà no avaluable. La reavaluació consistirà en un examen on l’alumne pugui demostrar l’adquisició dels coneixements imprescindibles del temari de l’assignatura.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB1. Que els i les estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència

Resultats d’aprenentatge

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català i castella

E I N A