Anàlisi i crítica del disseny

L’edició 2020-2021 d’Anàlisi i Crítica del Disseny es proposa com a una indagació en la potencialitat cognitiva de la bellesa. Aquesta vol servir d’estímul i proveir de situacions experimentals pel desenvolupament de les investigacions del TFG.

Les formes de la sensibilitat s’han ubicat habitualment en el registre inferior dels processos cognitius: la sensualitat, el treball dels sentits i de la percepció, el plaer i el desplaer, la memòria de la matèria, la vitalitat, els afectes i les emocions, s’han tendit a desenvolupar a l’exili de les formes majors d’intel·ligència. Fins i tot el mateix concepte de bellesa s’ha escindit de la immediatesa dels sentits, havent-se magnificat amb l’estètica idealista del tombant del segle XIX com a quelcom que concerneix abans a la imaginació que no pas ni al gust ni al plaer.

En els darrers anys es pot observar els indicis d’un canvi d’actitud pel que fa a la bellesa i la seva relació amb la sensibilitat. Podria ser que ens trobem a les portes d’un moment post-estètic de la bellesa, amb el reconeixement de múltiples formes de bellesa intencional, les quals troben el desenvolupament en diferents àmbits del pensament i de la creació.

Entenem per bellesa intencional aquella bellesa que obeeix a una disposició estratègica dels cossos a fi de generar atracció –l’anomenada biologia de l’atracció s’ha fixat en l’estudi d’aquest fenomen, tot delimitant-lo en els regnes vegetal i animal i no concernint necessàriament al ser humà–. Un repte de la contemporaneïtat és reconèixer en la bellesa intencional no sols un punt d’origen del desig, sinó que també de l’especulació i el pensament, així com de les formes de vida en comú, de l’ètica i la política.

Objectius formatius

  • Incentivar modes experimentals de pensament, d’anàlisi i de crítica que concerneixen a l’art i el disseny.
  • Connectar diferents tradicions del pensament en art i disseny amb debats que tenen lloc en la contemporaneïtat.
  • Estimular als estudiants a desenvolupar les seves pròpies reflexions i anàlisis des d’escenaris experimentals.
  • Generar situacions i desencadenar processos de treball puguin servir pel testeig d’investigacions així com d’estímul pel desenvolupament dels TFG.

Recomanacions

Disposició per negociar sortides fora l’aula i al marge de l’horari establert pel calendari acadèmic: l’assignatura inclou la visita a diferents espais de Barcelona i l’àrea metropolitana i la trobada amb agents que hi desenvolupen iniciatives, pel que seria idoni que els estudiants comptin amb un cert grau de flexibilitat horària.

Idioma

Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà o anglès

Informació

Codi
105751
Crèdits
3
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català