EINA Bosc

EMBOSCADES

El procés de construcció d'EINA Bosc va arrancar a principis de 2021 i va anar acompanyat d'un programa d'intervencions artístiques, especulatives i performatives, exploracions i tallers in situ. Partint d'un context d'estranyament pandèmic, de necessitat de redefinició de contractes espacials i relacionals, les Emboscades han comptat amb artistes, dissenyadores i arquitectes vinculades a la comunitat creativa de Barcelona que han posat en marxa una reflexió radicalment contextual i conceptualment oberta, destinada a revelar el potencial del lloc així com la seva arqueologia, i influir en el plantejament de les dinàmiques i recursos de l'escola EINA en la seva globalitat.

Acompanyar la construcció és una manera de comprendre-la i transformar-la a temps real, de manera que cada proposta és a la vegada reacció a la transformació del lloc i un aspecte més del procés de treball, de l'obra. Per altra banda, tals accions han estat destinades a l'observació del procés arquitectònic i han generat accions per documentar-lo, sondejar-lo i mesurar-lo, subratllant el valor performatiu tant de la construcció com dels propis modes d'observar i dialogar amb aquesta. Els trets de l'edificació, els seus límits, els elements nous, així com els romanents i residuals, han aparegut com agents col·laboradors seguint guions diversos. En un indret marcat per l’herència neocolonial i patriarcal, en tant que centre de retenció de menors immigrants i de reeducació nacional-catòlica de dones joves, aquest programa busca fer emergir no només el potencial del nou edifici i els seus tallers, sinó també les seves diferents capes de memòria material i immaterial. L’especulació i projecció d’art-disseny volen, en aquest sentit, ser també vies de re-coneixement i anamnesi.

La vocació d'aquest programa d'Emboscades, conduït des de la plataforma de programació i think tank eina idea en diàleg amb l'artista Jordi Colomer, és la d'explorar i generar conceptes, objectes i estratègies aplicables tant en temps real com en les fases ulteriors de la deliberadament inconclusa construcció d'EINA Bosc. L'element col·laboratiu és clau en els desenvolupaments tant de propostes individuals com de pensament col·lectiu, i cada projecte és realitzat en col·laboració amb estudiants tant d'EINA com d'altres comunitats educatives de Barcelona, tant a través de classes i programes acadèmics com a través de convocatòries obertes. Fins ara, el programa Emboscades ha comptat amb les següents intervencions:

Emboscada #1 Sergi Aguilar, maig 2021
Emboscada #2 Marc Vives, setembre 2021
Emboscada #3 Julia Spínola, novembre 2021
Emboscada #4 Sociedad 0, abril 2022
Emboscada #5 Pep Vidal, maig 2022
Emboscada #6 MAIO Architects, febrer 2023
Emboscada #7: Rosa Tharrats, setembre 2023
Emboscada #8: Francesc Ruiz, setembre 2023
Emboscada #9: Jorge Satorre, novembre 2023
Emboscada #10: Pauline Soldevila, febrer 2024

La sessió de recapitulació, intercanvi i debat que va tenir lloc a la tardor del 2023 per part del conjunt de participants culminarà en la presentació del llibre que es publicarà durant la primavera de 2024, el qual reuneix de manera exhaustiva la documentació relativa al primer cicle d'intervencions, desenvolupades entre 2021 i 2023. A la vegada, la celebració d’aquest esdeveniment continuarà amb la segona fase d'invitacions i tallers dins d'una programació constant d'Emboscades, en què participaran altres artistes i agents convidades.

Informació

Emboscada #11: Serge Clottey
Dates de taller obert: Dijous, 13 de juny - Divendres, 28 de juny 2024
Data de presentació: Dimarts, 2 de juliol 2024


Emboscada #10: Pauline Fondevila
Dates de taller obert: dilluns, 5 de febrer - divendres, 9 de febrer del 2024
Data de presentació: dissabte, 10 de febrer del 2024


Emboscada #9: Jorge Satorre
Dates de taller obert: dilluns, 13 de novembre - divendres, 17 de novembre de 2023
Data de presentació: divendres, 17 de novembre de 2023 (hora a confirmar)


Emboscada #8: Francesc Ruiz 
Dates de taller obert: dimarts, 12 de setembre - divendres, 15 de setembre de 2023
Data de presentació: pròximament anunciada


Emboscada #7: Rosa Tharrats
Dates de taller obert: dimarts, 12 de setembre - divendres, 15 de setembre de 2023
Data de presentació: dissabte, 16 de setembre de 2023


Emboscada #6: MAIO Architects
Dates de taller obert: dilluns, 30 de gener - divendres, 4 de febrer de 2023
Data de presentació: dissabte, 4 de febrer de 2023


Emboscada #5: Pep Vidal
Data de presentació: dijous, 26 de maig de 2022


Emboscada #4: Sociedad 0
Data de presentació: divendres, 1 d'abril de 2022 


Emboscada #3: Julia Spínola
Data de presentació: dissabte, 13 de novembre de 2021


Emboscada #2: Marc Vives
Data de presentació: dissabte, 18 de setembre de 2021


Emboscada #1: Sergi Aguilar
Dates de presentació: dissabtes 8 i 15 de maig de 2021, dins el marc de la Setmana d'Arquitectura de Barcelona