Canal de denúncies

Aquesta bústia és un canal per denunciar qualsevol actuació que suposi una limitació efectiva dels drets i garanties previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Qui presenti una comunicació, fins i tot encara que no sigui de manera anònima, ha de saber que queda preservada la seva identitat, que no pot ser comunicada a tercers, i garantida la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti a la informació subministrada. Les informacions que es facin queden subjectes a les salvaguardes establertes a la normativa aplicable.