EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Màsters i postgraus

Màster Oficial EEES: Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny

MURAD EINA


Sol·licita una entrevista personalitzadaAQU acreditació favorable MURAD
Consulta el certificat de l'acreditació

El Màster de Recerca en Art i Disseny (MURAD) té per objectiu dotar de competències relacionades amb les habilitats per investigar, pensar, repensar, argumentar i escriure sobre temes i problemes de la teoria i la pràctica de l'art i el disseny actuals. Al seu torn es promou la producció de processos creatius mitjançant la pràctica d'investigació artística i investigació a través de la pràctica del disseny.

El Màster de recerca en art i disseny es troba en el territori mixt de la investigació estètica, investigació artística i investigació a través del disseny. No es tracta, doncs, d'un Màster merament teòric o purament de producció, sinó que en ell convergeixen 3 praxis: l'artística, la del disseny i la del discurs.


Accés al Doctorat

El Màster de recerca en art i disseny és pioner en l'Espai Europeu d'Educació Superior en el desenvolupament del camp d'estudi en què conflueixen la investigació en art i en disseny, la cultura visual i la cultura del projecte, així com en l'obertura a una via compartida de programa de doctorat.

Com a màster oficial adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), el MURAD dóna accés a la realització d'un doctorat. En el cas que el graduat en el Màster d'investigació en art i disseny es postuli al programa de doctorat del Departament de Filosofia de la UAB podrà comptar amb la codirecció del professorat del mateix i dels docents d'art i disseny del Màster.

D'acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha obert una línia de disseny dins el programa de doctorat del departament de Filosofia per tal de promoure les investigacions de tesis doctorals en disseny, també si són de producció i/o creació.


Connexions amb Centres de Creació, Producció i Investigació Nacionals i Internacionals

Els beneficis de l'experiència recollida en 5 edicions del Màster d'investigació en art i disseny es veuen reforçats pels acords, col·laboracions i intercanvis d'investigació realitzats amb diverses entitats culturals i universitats. Fins ara, els estudiants de les diferents edicions han tingut l'oportunitat de desenvolupar projectes, participar en sessions conjuntes o col·laborar amb les següents entitats:


Experimentació i Multidisciplinarietat

En el Màster de recerca en art i disseny es conrea l'experimentació en territoris emergents de l'art i del disseny, afavorint que el Treball Final de Màster sigui una construcció d'un itinerari propi i original en el qual hi ha la possibilitat de confluència entre la teoria i la pràctica. Interessa sobretot la continuïtat entre ambdues, sempre enteses com a formes de producció de coneixement que resulten d'un procés d'indagació.

Per això el Màster disposa d'un extens claustre de professors tutors experts en múltiples aspectes de pràctiques innovadores d'art i disseny i de les tendències de pensament i estètica actuals. Aquesta multidisciplinarietat s'estructura entorn a 5 camps d'investigació, amb les seves confluències i desenvolupaments:

Títol
Master Oficial: Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny
Edició i curs

8a edició, curs 2020-2021

Crèdits

60 ECTS

Preu

132 €/ECTS per estudiants de països comunitaris i per estrangers amb residència; 149 €/ECTS per estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea (10% dte. exalumnes)

Coordinador

Gerard Vilar

Dates

De setembre 2020 a setembre 2021

Horari

De dilluns a dijous, de 16h a 20h

Durada

360h dirigides, 420h supervisades, 720h autònomes

Idioma

Anglès passiu, Castellà i Català (5%)

Places

Mínim 20 i màxim 35

Lloc

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Preinscripció

De l'11 de gener de 2019 fins el 8 d’octubre de 2019 (o ocupació total de places)

Professorat

A qui va dirigit

Llicenciats o Graduats en Belles Arts, Disseny, Arquitectura, Història de l'Art, Filosofia, Ciències de la Comunicació, en Humanitats o estudis afins.

És una titulació oficial adaptada a l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) amb dues orientacions:

Accés

Poden sol·licitar plaça aquells estudiants que estiguin en possessió d’un títol universitari de grau o equiparable. Tota la informació sobre l’accés (requeriments per a estudiants estragers, termini de sol·licitud, idiomes o documentació a presentar) està disponible a Accés al màster oficial.

Programa

Guia docent 2019-2020 (en castellà)
Calendari 2019-2020

MÒDULS OBLIGATORIS:

MÒDULS OPTATIUS:

Especialitat en Cultura del Projecte

Especialitat en Creació Visual

Descripció mòduls

Mòdul 1: Pensament contemporani

Revisió d'algunes de les teories i discursos de la filosofia i de la teoria de l'art i el disseny, de la sociologia i de l'antropologia cultural contemporanis, particularment aquells més rellevants per a una comprensió correcta i posada al dia de la cruïlla en què es troben l'art i el disseny contemporanis.

Mòdul 2: Art contemporani

Examen crític d'alguns dels fenòmens artístics recents més significatius i de la seva relació amb les pràctiques artístiques i altres pràctiques culturals de l'últim segle, especialment les del disseny, i atenent a tots aquells que exemplifiquen el pas de l'experimentació de les avantguardes a la investigació artística contemporània.

Mòdul 3: Disseny contemporani

Seminari de recerca sobre els processos de creació i innovació en relació a les transformacions tecnoculturals i socioeconòmiques que conformen la trama del disseny actual. Es prestarà una especial atenció al sorgiment de nous àmbits en la pràctica del disseny, la seva presència en sectors econòmics emergents relacionats amb els serveis i el coneixement, i la hibridació del disseny amb el conjunt de les pràctiques culturals i indústries creatives.

Mòdul 4: Recerca artística I

Seminaris i tallers amb artistes i sobre artistes i moviments artístics contemporanis realitzats per reconeguts creadors i especialistes. La temàtica principal és l'art com una forma de pensament i d'investigació sobre tota mena de qüestions antropològiques, polítiques i socials per tal que els estudiants tinguin una total cartografia d'aquest tipus de pràctiques cognitives i de la seva naturalesa.

Mòdul 5: Recerca en disseny I

Anàlisi crítica de les noves tendències en els processos del disseny i la seva expansió a àmbits i pràctiques emergents a partir dels criteris de classificació i valoració construïts des de les institucions (museus, col·leccions, publicacions).

Mòdul 6: Taller de crítica

Taller de crítica d'art i disseny realitzat per professionals de la crítica, el comissariat i altres professionals de l'art writing. En ell es realitzen exercicis d'anàlisi de crítiques d'art i disseny de professionals reconeguts així com, molt especialment, pràctiques de redacció i revisió de crítiques realitzades pels estudiants setmanalment.

Mòdul 7: Cultura del disseny

Revisió d'algunes de les teories i autors que des de la teoria del disseny, la filosofia, la sociologia, l'antropologia, la psicologia o altres ciències socials que han contribuït a enriquir els marcs teòrics del disseny actual.

Mòdul 8: Recerca en disseny II

Conferències, workshops i seminaris en què s'examinen críticament les noves tendències en els processos del disseny i la seva expansió a àmbits i pràctiques emergents. S'estudiaran àmbits particulars que propicien la confluència del pensament, el coneixement científic, les propostes artístiques i les pràctiques quotidianes. I s'analitzarà com aquests obliguen a revisar conceptes estètics i estan donant lloc a noves categories professionals.

Mòdul 9: Pensament contemporani II

Estudi selectiu i crític d'alguns discursos de la filosofia i la teoria de l’art i el disseny il·luminadors d'aquells trets més distintius de les pràctiques artístiques contemporànies com ara la creativitat, la performativitat, la postmedialidad, la intel·lectualització i la participació.

Mòdul 10: Recerca artística II

Seminari sobre artistes i moviments artístics contemporanis realitzat per creadors i reconeguts especialistes. La temàtica principal és l'anàlisi de casos per tal d'aprendre a distingir quan un projecte suposa una aportació al coneixement i en quina mesura.

Mòdul 11: Treball de Fi de Màster (TFM)

Consisteix en un treball d'investigació en art i/o disseny de tipus teòric i/o pràctic amb un enfoc original, que pugui considerar-se una aportació al coneixement del seu tema.

El TFM està dirigit per un dels professors del màster. El TFM consistirà en la redacció i defensa pública del resultat d'un treball de recerca original. El TFM pot tenir dos formats: 'paper' o projecte

Format 'paper'

En el cas de tractar-se d'un treball tipus 'paper', aquest ha d'estar centrat en una pregunta de recerca concreta i abordar la importància d'aquesta qüestió en els debats acadèmics. Això suposa demostrar:

El treball s'ha de presentar en el format adequat per a la seva presentació com a 'paper' a una publicació acadèmica. A aquest document se li adjuntarà una memòria explicativa del procés d'investigació que s'ha seguit, posant l'accent en les aportacions procedimentals i de continguts que permeten avaluar la qualitat de la recerca presentada. L'extensió del conjunt serà d'un mínim de 40.000 paraules.

Format projecte El Màster en Recerca en Art i Disseny, donada la seva naturalesa promou com a TFM projectes de recerca artística i/o de disseny de caràcter creatiu a un nivell de realització i resolució que permeti la seva exposició pública. Aquest treball ha d'anar acompanyat d'una memòria raonada sobre el projecte (incloent el propòsit, els referents comentats, i la descripció detallada del procés de producció) d'una extensió mínima de 25.000 paraules. Eventualment, el director del treball, amb l'acord del coordinador del màster, ha de decidir sobre la idoneïtat i característiques del treball triat per l'estudiant.

Han impartit docència en edicions anteriors

Pere Castells, Oriol Castro, Fèlix Fanés, Christopher Green, Fréderic Lagarrigue, Antoni Marí, Yves Michaud, Antoni Miralda, Martí Perán, Josep Perelló, Francisca Pérez, Sevérine Rouillan, Ismael Vallvé

Documentació complementària

Descarrega la Memòria del màster.

Resultats de seguiment 2013/14 consultables a l'apartat de Qualitat.

Dades de contacte

E I N A