EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Màsters i postgraus

Màster Oficial EEES: Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny

Sessió informativa:
08/06/17 a les 18h a EINA

L'objectiu formatiu del Màster de Recerca en Art i Disseny pot resumir-se en la dotació de competències relacionades amb les habilitats per investigar, pensar, repensar, argumentar i escriure sobre temes i problemes de la teoria i la pràctica de l'art i el disseny en un sentit ampli, abastant tant pràctiques performatives i de disseny sonor com de recerca i anàlisi en gastronomia creativa. No és un màster merament teòric, però tampoc és un màster purament de producció o creació, sinó que es troba en el territori mixt de la investigació artística. Hi convergeixen 3 praxi: l'artística, la dissenyística i la del discurs. Tot i que cal distingir la teoria de la pràctica i cada alumne construeix el seu propi itinerari d'investigació segons les seves preferències i bagatge, interessa sobretot la continuïtat entre teoria i pràctica en el camp de l'art i el disseny, incorporant especialment la disciplina gastronòmica, i sempre enteses totes elles, com a formes de producció de coneixement que resulten d'un procés d'indagació. En aquest sentit el màster s'estructura al voltant de cinc grans línies d'investigació:

 1. L'estudi comparatiu dels processos creatius
 2. L'estètica gustatoria, la cuina creativa i el food design
 3. La percepció sensorial, els processos de significació i interacció social (disseny d’atmòsferes, disseny sonor i co-disseny)
 4. Els entorns de memòria, construcció de passats i futurs
 5. El disseny de coneixement, visualització de dades i interfícies

El màster és pioner en l'Espai Europeu d'Educació Superior en els dos primers itineraris i inclou aportacions compartides amb universitats internacionals sobre els àmbits de recerca en estètica gustatòria i la seva experiència pràctica a través de l’art i el disseny. La ubicació privilegiada de la ciutat de Barcelona, com a impulsora de múltiples moviments de creativitat contemporània, es reafirmarà amb el desenvolupament d'algunes sessions de caràcter transversal a la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso de Barcelona, en una revisitació contemporània dels processos creatius d'aquests dos artistes vinculats estretament a la ciutat.

L’estudiant té l’opció de seguir una de les dues especialitats proposades: Creació Visual o Cultura del Projecte. Des de l’inici de curs es treballa en el treball de final de màster vehiculat a través d’un programa de tutorització individual i col·lectiva. Aquest treball pot ser exclusivament teòric o teòric i de praxis artística o dissenyística simultàniament.

En tant que màster oficial adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), dóna accés a la realització d’un Doctorat. Una de les opcions és donar continuïtat a l’orientació programàtica del MURAD a través d’una línia de doctorat d’art i disseny inclosa en el programa de doctorat de Filosofia de la UAB.

Preinscripcions obertes!

Títol
Master Oficial: Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny
Edició i curs

Cinquena, curs 2017-2018

Crèdits

60 ECTS

Preu

96,2 €/ECTS per estudiants de països comunitaris i per estrangers amb residència; 113 €/ECTS per estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea.

Coordinador

Gerard Vilar

Dates

Del 2 d’octubre de 2017 al 13 de setembre de 2018. Calendari 2016/2017

Horari

De dilluns a dijous, de 16h a 20h

Durada

320h dirigides, 420h supervisades, 760h autònomes

Idioma

Anglès passiu, Castellà i Català (5%)

Places

Mínim 20 i màxim 30

Lloc

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Preinscripció

Del 13 de gener de 2017 fins el 8 d’octubre de 2017 (o ocupació total de places)

Professorat
Professors convidats
 • Pere Castells
 • Oriol Castro
 • Fèlix Fanés
 • Christopher Green
 • Luís Guerra
 • Fréderic Lagarrigue
 • Antoni Marí
 • Yves Michaud
 • Antoni Miralda
 • Martí Perán
 • Josep Perelló
 • Francisca Pérez
 • Valentín Roma
 • Sevérine Rouillan
 • Laura Vilar

A qui va dirigit

Llicenciats o Graduats en Belles Arts, Disseny, Arquitectura, Història de l'Art, Filosofia, Ciències de la Comunicació, en Humanitats o estudis afins.

És una titulació oficial adaptada a l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) amb dues orientacions:

Accés

Poden sol·licitar plaça aquells estudiants que estiguin en possessió d’un títol universitari de grau o equiparable. Tota la informació sobre l’accés (requeriments per a estudiants estragers, termini de sol·licitud, idiomes o documentació a presentar) està disponible a Accés al màster oficial.

Programa

Guia docent (en castellà)

###MÒDULS OBLIGATORIS:

###MÒDULS OPTATIUS:

####Especialitat en Cultura del Projecte

####Especialitat en Creació Visual

###Descripció mòduls

####Mòdul 1: Pensament contemporani Revisió d'algunes de les teories i discursos de la filosofia i de la teoria de l'art i el disseny, de la sociologia i de l'antropologia cultural contemporanis, particularment aquells més rellevants per a una comprensió correcta i posada al dia de la cruïlla en què es troben l'art i el disseny contemporanis.

Professorat: Dra. Jèssica Jaques, Dr. Lluís Nacenta, Dr. Gerard Vilar.

####Mòdul 2: Art contemporani Examen crític d'alguns dels fenòmens artístics recents més significatius i de la seva relació amb les pràctiques artístiques i altres pràctiques culturals de l'últim segle, especialment les del disseny, i atenent a tots aquells que exemplifiquen el pas de l'experimentació de les avantguardes a la investigació artística contemporània.

Professorat: Dr. Gerard Vilar, Dra. Laura Benítez, Dra. Tània Costa, Dr. Pol Capdevila, Dr. Miquel Molins, Dr. Valentín Roma.

####Mòdul 3: Disseny contemporani Seminari de recerca sobre els processos de creació i innovació en relació a les transformacions tecnoculturals i socioeconòmiques que conformen la trama del disseny actual. Es prestarà una especial atenció al sorgiment de nous àmbits en la pràctica del disseny, la seva presència en sectors econòmics emergents relacionats amb els serveis i el coneixement, i la hibridació del disseny amb el conjunt de les pràctiques culturals i indústries creatives. La inscripció del disseny en la cultura projectual comporta una tensió entre l’estat de coses actual i les anticipacions d’escenaris futurs. Les pràctiques professionals estan sovint dominades per una projeccions a futurs a curt termini però tot i això hi una exploració de contextos futurs que és inherent a la pràctica del disseny.

Professorat: Dra. Irma Arribas, Dr. Octavi Rofes.

####Mòdul 4: Investigació artística I Seminaris i tallers amb artistes i sobre artistes i moviments artístics contemporanis realitzats per reconeguts creadors i especialistes. La temàtica principal és l'art com una forma de pensament i d'investigació sobre tota mena de qüestions antropològiques, polítiques i socials per tal que els estudiants tinguin una total cartografia d'aquest tipus de pràctiques cognitives i de la seva naturalesa.

Professorat: Dr. Alex Arteaga, Dr. Pol Capdevila, Dra. Jèssica Jaques, Dr. Gerard Vilar.

####Mòdul 5: Pràctiques i territoris del disseny actual I Anàlisi crítica de les noves tendències en els processos del disseny i la seva expansió a àmbits i pràctiques emergents a partir dels criteris de classificació i valoració construïts des de les institucions (museus, col·leccions, publicacions).

Professorat: Dra. Elena Bartomeu, Dolors Soriano.

####Mòdul 6: Taller de crítica Taller de crítica d'art i disseny realitzat per professionals de la crítica, el comissariat i altres professionals de l'art writing. En ell es realitzen exercicis d'anàlisi de crítiques d'art i disseny de professionals reconeguts així com, molt especialment, pràctiques de redacció i revisió de crítiques realitzades pels estudiants setmanalment.

Professorat: Dr. Àlex Mitrani, Dr. Joan Minguet.

####Mòdul 7: Cultura del disseny Revisió d'algunes de les teories i autors que des de la teoria del disseny, la filosofia, la sociologia, l'antropologia, la psicologia o altres ciències socials que han contribuït a enriquir els marcs teòrics del disseny actual.

Professorat: Oriol Pibernat, Dr. Oriol Ventura.

####Mòdul 8: Pràctiques i territoris del disseny actual II Conferències, workshops i seminaris en què s'examinen críticament les noves tendències en els processos del disseny i la seva expansió a àmbits i pràctiques emergents. S'estudiaran àmbits particulars que propicien la confluència del pensament, el coneixement científic, les propostes artístiques i les pràctiques quotidianes. I s'analitzarà com aquests obliguen a revisar conceptes estètics i estan donant lloc a noves categories professionals.

Coordinació: Dra. Anna Pujadas

####Mòdul 9: Pensament contemporani II Estudi selectiu i crític d'alguns discursos de la filosofia i la teoria de l’art i el disseny il·luminadors d'aquells trets més distintius de les pràctiques artístiques contemporànies com ara la creativitat, la performativitat, la postmedialidad, la intel·lectualització i la participació.

Professorat: Dra. Jèssica Jaques, Dr. Gerard Vilar, Dr. David Casacuberta, Dr. Pol Capdevila.

####Mòdul 10: Investigació artística II Seminari sobre artistes i moviments artístics contemporanis realitzat per creadors i reconeguts especialistes. La temàtica principal és l'anàlisi de casos per tal d'aprendre a distingir quan un projecte suposa una aportació al coneixement i en quina mesura.

Professorat: Dr. Alex Arteaga, Dr. David Casacuberta, Dra. Jèssica Jaques, Dr. Lluís Nacenta, Dr. Gerard Vilar.

Mòdul 11: Treball de Fi de Màster (TFM)

Consisteix en un treball d’investigació de tipus teòrics o artístic amb un enfocament original, que pugui considerar-se una aportació al coneixement del seu tema (Guia per a l'elaboració del TFM -en castellà-).

Professorat: Dra. Sara Coscarelli, Dra. Tània Costa, Dr. Gerard Vilar.

El TFM és dirigit per un professor del programa. El TFM consistirà en la redacció i defensa del resultat d’un treball d’investigació original en el format adequat per la seva presentació com paper en una publicació acadèmica. A aquest document se li adjuntarà una memòria explicativa del procés d’investigació que s’ha seguit, posant l’accent en les aportacions de procediment i de continguts que permetin avaluar la qualitat de la investigació presentada. L’extensió del conjunt tindrà un mínim de 40.000 paraules.

El Màster en Recerca en Art i Dissseny, donada la seva naturalesa, també podrà acceptar eventualment com a TFM projectes de recerca artística i de disseny de caràcter creatiu a un nivell de realització i resolució que permeti la seva exposició pública. Aquest treball haurà d’anar acompanyat d’una memòria raonada sobre el projecte (incloent el propòsit, els referents comentats, i la descripció detallada del procés de producció) d’una extensió mínima de 25.000 paraules.

En el cas de tractar-se d’un treball tipus paper aquest ha d’estar centrat en una pregunta de recerca concretar i abordar la importància d’aquesta qüestió en els debats acadèmics. Això suposa demostrar:

En el cas dels projectes artístics i de disseny el director del treball, amb l’acord del coordinador del màster, decidirà sobre la idoneïtat i característiques del treball escollit per l’estudiant.

##Documentació complementària

Descarrega la Memòria del màster.

Resultats de seguiment 2013/14 consultables a l'apartat de Qualitat.

Dades de contacte

E I N A