Projectes 6 - Espais

L'assignatura de Projectes 6 de Disseny d'Espais és l'avantsala al TFG de la menció.

És per això que s'exigeix un major detall en la resolució de projectes complexos de disseny d'espais, i mitjançant solucions al màxim nivell.

L'objectiu formatiu principal de l'assignatura és fomentar el desenvolupament d'un esquema cognitiu especialitzat que permeti al futur dissenyador d'espais adaptar-se a diferents situacions de la pràctica professional, interconnectant gran quantitat d'informació heterogènia (fruit de l'anàlisi de realitats complexes a fi de detectar els problemes d'ús) i estructurant-per donar solucions plausibles des del disseny.

Objectius formatius

La realització de projectes de disseny d'espai aportant solucions conceptuals, tècniques, formals, etc., a una demanda i d'uns requisits de programa simulats.

Desenvolupar capacitats d'anàlisi, detectar els problemes de disseny i aportar solucions alternatives a fi d'avaluar la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica.

Fomentar l'esperit de síntesi de continguts, considerant els seus requisits tècnics, processos i costos als quals haurà d'estar sotmès el projecte.

L'estudiant haurà d'aconseguir capacitats d'exposició i raonament (de forma oral i escrita) dels resultats i conclusions projectuals del seu procés de treball.

Es desenvoluparan capacitats resolutives i es fomentarà la investigació de presa de decisions i la seva comunicació clara, lògica i efectiva.

Informació

Codi
105714
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Llengües
Espanyol