Projectes 5 - Producte

Assignatura Projectual en la qual l'alumne haurà de ser capaç de desenvolupar tècnicament i de manera viable, un producte de consum des de la seva conceptualització fins al prototipat.

Aquest procés partirà des d'una idea inicial pròpia de l'alumne, passant per diferents fases de desenvolupament bàsic, fins a arribar a un desenvolupament tècnic complet.

S'abordarà el projecte de disseny tenint en compte premisses d'usabilitat, fabricació, materials, ergonomia i processos productius.

Objectius formatius

Assignatura Projectual en la qual l'alumne haurà de ser capaç de L'objectiu formatiu principal de l'assignatura és fomentar el desenvolupament d'un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l'estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, interconnectant gran quantitat d'informacions heterogènies (fruit de l'anàlisi de realitats complexes a fi de detectar els problemes d'ús) i estructurant-per donar solucions plausibles des del disseny.

Informació

Codi
105713
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Kiko Gaspar
Idioma
Espanyol