Projectes 4 - Producte

Objectius

L’assignatura respon a la consegüent evolució del mètode i pràctica del projecte per al disseny de producte. Amb aquesta premisa, es proposa que l’estudiant desenvolupi un projecte de disseny complet com a simulació d’un projecte real, on es posin en comú totes les competències adquirides en altres cursos, amb la finalitat de fomentar l’autonomia, rigor tècnic i identitat pròpia de cada dissenyador.

Enguany es treballaran dos projectes de disseny de producte. El primer, enfocat al sector de l’equipament domèstic: estudiant-ne el mercat actual, analitzant-lo i reflexionant sobre les necessitats latents del sector. El segon anirà orientat a un usuari o grup d’usuaris determinats. Així doncs, s’establirà el briefing del projecte a partir del conjunt de paràmetres que defineixen un target.

Ambdós projectes es podran realitzar tant en grup com individualment. No obstant això, la primera fase dels projectes serà grupal, i per tant, l’alumne haurà d’assumir rols dins del treball en equip. Es realitzarà un diagrama d’anàlisi d’usos i funcions del briefing preestablert, a partir del que es realitzarà una proposta de disseny específica. La segona part del projecte serà tractada des dels diferents punts de vista de producció que requereix el producte industrial.

Objectius formatius

Realització de projectes de producte aportant solucions conceptuals, tècniques, formals, etc. a partir d’una demanda i d’uns requisits de programa simulats.

Desenvolupar capacitats d’anàlisis d’objectes, detectar-hi els problemes de disseny i aportar solucions alternatives a fi d’avaluar-ne la viabilitat social, tecnològica i econòmica. Fomentar l’esperit de síntesis de continguts, considerant-ne els requisits tècnics, processos de fabricació i costos als quals haurà d’estar sotmès el projecte.

L’estudiant haurà d’assolir capacitats d’exposició i raonament (de forma oral i escrita) dels resultats i conclusions projectuals del seu procés de treball. Es treballarà fomentant el treball en equip i tenint sempre en compte les aptituds per al diàleg amb els altres i l’assignació de rols dins l’equip de projecte. Es desenvoluparan capacitats resolutives i es fomentarà la recerca de presa de decisions.

L’objectiu formatiu de l’assignatura és treballar múltiples mètodes projectuals a fi que l’estudiant sigui capaç d’afrontar diferents requisits de projecte mitjançant les competències adquirides durant el curs. Per finalment, proposar solucions estructurades a les demandes del programa a través d’un discurs i enfocament propis.

Informació

Codi
106038
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català
Espanyol