Projectes 2 - Espais

Facilitar als estudiants les eines que els permeti iniciar l’aprenentatge en el desenvolupament de projectes per al disseny d’espais. L’assignatura incideix especialment en les primeres fases del procés projectual; el desenvolupament del concepte general del projecte, el programa, l’estudi del lloc, els referents, la tria de materials o el dibuix.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Informació

Codi
106036
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català