Projectes 2 - Espais

Objectius

Facilitar als estudiants les eines que els permeti iniciar l’aprenentatge en el desenvolupament de projectes per al disseny d’espais. L’assignatura incideix especialment en les primeres fases del procés projectual; el desenvolupament del concepte general del projecte, el programa, l’estudi del lloc, els referents, la tria de materials o el dibuix.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Informació

Codi
106036
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català