EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 1

L'assignatura és una introducció al desenvolupament del projecte de disseny on es treballin totes les fases necessàries per fer-ho. Està configurada com una comunitat de pràctiques, experimentació i aprenentatge al voltant del disseny, que habiliti a l'alumne o alumna a treballar sobre aspectes abstractes i al fet que se sentin còmodes davant la incertesa del projecte.

1. Informació prèvia al projecte - Presa de Dades:

2. Fases i processos del desenvolupament del projecte - Idees i conceptes de disseny:

3. Viabilitat del projecte - Presentació visual i oral del mateix:

Objectius formatius

L'assignatura és la primera del curs que aborda la pràctica del projecte de disseny. Amb aquesta finalitat, es proposa que l'estudiant desenvolupi un mínim de 2 projectes de disseny en tots els seus diferents nivells: des de la recerca i presa de dades inicial, passant per la ideació i presentació final, i fins i tot la seva validació mitjançant l'execució física i real .

Es busca que l'alumne desenvolupi la capacitat d'analitzar qualsevol problema conceptual, cultural i tecnològic que se li presenti al seu nivell, i el resolgui de manera senzilla i lògica mitjançant un projecte, aplicant els principis bàsics coneguts.

Els objectius formatius concrets es detallen a continuació, amb la compilació de competències i resultats de l'aprenentatge.

Recomanacions

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics per a seguir correctament l'assignatura. Però s'exigeix que l'alumne sigui totalment autònom, amb gran consciència crítica, i immers des del primer dia en el disseny i tot el que això implica.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català i Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellano, English

Codi

106035

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Castellà Català

Continguts de l’assignatura

L'assignatura s'estructurarà al voltant d'un mínim de dos projectes: un grupal de caire experimental i especulatiu vinculat a un festival o o estament cultural, i un altre individual més comercial i de serveis vinculat a una empresa o marca real. En tots dos es treballaran aspectes com:

Planificació i Gestió del Projecte de Disseny

Tangibles del Disseny:

Materials

Propietats dels materials en general. Tipus i Famílies.

Recursos per a la presa de decisió

Intangibles del Disseny:

Calor / So / Llum

Conceptes generals. Magnituds bàsiques. Lleis fonamentals. Transmissió de calor - fred / de so / de llum. Propietats tèrmiques, acústiques i òptiques de la matèria. Factors que intervenen en la visió. El color.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Anàlisi i explicació teòrica del tema i problemes a solucionar.

Plantejament de l'aplicació pràctica del tema, i resolució raonada del problema.

Sessions crítiques de posada en comú i validació del projecte.

Tot això mitjançant classes eminentment teòriques, classes de pràctiques de taller, classes de treball de camp i posada en escena, i assistència a conferències.

Activitats formatives

Classes magistrals teòriques i conferències

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Classes magistrals i debat en grups combinats.

Competències: CE1, CE2, CE20

Informació, documentació i presa de dades

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Treball de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa.

Competències: CB5, CE19, CT3, CT4

Elaboració de projectes

ECTS: 30%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: formulació de programes de disseny a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte. Treball autònom amb assistència als problemes que es plantegen en el desenvolupament del projecte, tant de tipus conceptual com tècnic. Correccions individualitzades i / o grupals.

Competències: CB2, CB4, CE2, CE8, CE10, CE11, CE21, CT9, CT6, CT10, CT13, CT14, CT15, CT19, CE20

Tecnologia

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives.

Competències: CE7, CE20, CT13

Representació i validació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions

Competències: CE5, CE6

Tutories

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Tutories de seguiment i correcció del projecte

Competències: CE1, CE2, CE8, CE10, CE20, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT19, CE20

Avaluació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Presentacions individuals i col·lectives de la documentació i memòria del projecte, defensa oral del projecte, i ronda de valoracions

Competències: CB2, CB4, CE2, CE6, CE17, CT2

Activitats Dirigides

Classes magistrals teòriques i conferències: classes magistrals i debat en grups combinats

Resultats d'aprenentatge: CE2.2

Tecnologia: assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives

Resultats d'aprenentatge: CE8.5, CE7.9, CE20.2

Representació: assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions

Resultats d'aprenentatge: CE10.5, CE8.5, CE7.9, CE5.2

Correcció de treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions

Resultats d'aprenentatge: CE6.3

Activitats Supervisades

Tutories: tutories de seguiment i correcció del projecte

Resultats d'aprenentatge: CE17.2, CE1.8

Activitats Autònomes

Informació, documentació i presa de dades: treball autònom de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa

Resultats d'aprenentatge: CE1.8, CE2.2

Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte

Resultats d'aprenentatge: CE5.2, CE8.5, CE7.9

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant. Els professors faran un seguiment de l'evolució i dels progressos de l'alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l'adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura.

Totes elles seran avaluades mitjançant la presentació de projectes o treballs específics de cadascuna de les fases de projecte o tallers que es realitzen a classe. El 70% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini ia la defensa oral dels projectes. El 30% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins d'aquest 30%, el 10% correspon a l'assistència.

L'avaluació final dels projectes es durà a terme per l'equip complet de professors de l'assignatura.

L'assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. En tractar-se d'una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial i continuat de les classes. La falta d'assistència injustificada de més del 20% de les classes comporta un no presentat. En cas que es pugui justificar la falta d'assistència l'alumne està obligat a notificar-ho al professor per acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l'absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Anàlisi previ / Presa de dades / Programa específic plantejat

Hores: 20h

Resultats d'aprenentatge: CE1.8, CE2.2, CE5.2, CE19.6, CE20.2

2. Conceptualizació / Projecte / Idea

Hores: 27,5h

Resultats d'aprenentatge: CE5.2, CE7.9, CE6.3, CE8.5, CE10.5

3. Definició final del Projecte / Representació / Validació

Hores: 20h

Resultats d'aprenentatge: CE5.2, CE7.9, CE6.3, CE8.5, CE10.5, CE17.2, CE19.7, CE20.2

h3>Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que no presentin algun treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat" en aquest treball.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competència

Competència

Competència

Competències específiques

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats de l'aprenentatge:

Competències transversals

E I N A