Opening-up Space for Culture-Led Transitions

Transition Design Workshop – OPEN UP, Creative Europe Project
Dates: 11 i 18 / 05 / 2022 → 16.00h-20.00h
Lloc: En línia. Zoom / Miro
Idioma: Anglès
Taller gratuït. Places limitades. Inscripcions i més informació a: encursart@gmail.com 

Mentors: Dr. Rafael de Balanzó (CUNY, EUA / EINA, ES) & Dr. Pablo Calderón Salazar (LUCA School of Arts, BE)
Coordinació: Dra. Tània Costa Gómez (EINA-UAB, ES)


Com em situo -com a agent cultural- en relació amb els nous contextos (professionals i relacionals) en els quals actuo?

L'objectiu d'aquest taller és donar suport als agents culturals perquè comprenguin amb èxit i s'adaptin al seu ecosistema cultural local, proporcionant-los més eines i recursos per a la creació de capacitats i desenvolupament de nous vincles. Això s'aconseguirà mitjançant dos processos que s'entrecreuen: d'una banda, mapejar el seu context de xarxa cultural (recursos, llocs, persones, comunitats, institucions, projectes, etc.) i, de l'altra, posicionar-se (des d'allò local a global) en diferents nivells de l'escala del sistema cultural. Ambdós processos convergiran en narratives especulatives que obtindran la visió d’un escenari desitjat per al canvi social i transformador.

La primera sessió (11/05) involucrarà els participants en dues activitats: en primer lloc, se'ls proporcionaran eines i recursos per mapejar els ecosistemes (culturals) en què operen, podent comprendre millor les complexitats i potencialitats d'aquests contextos; en segon lloc, s'involucraran en un procés per situar-se com a agents culturals, per posicionar-se millor i aprofitar les possibilitats dels seus ecosistemes. Tot seguit, es convidarà els participants a col·laborar en la creació d'escenaris especulatius que "donin forma" a diferents propostes d'intervenció per a desencadenar transicions sistèmiques; aquestes narracions es faran en el mitjà preferit pels participants (còmic, vídeo, text, etc.). A la segona sessió (18/05), tots els participants posaran en comú els seus escenaris i debatran obertament com aquests poden donar suport a un procés més ampli de canvi social i transformador.

Culture-led
 

Culture led transitions