EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Especialitats

El grau de disseny d’EINA permet obtenir tant una formació general com a dissenyador com orientar-se vers l’adquisició de coneixements i habilitats específics en cinc especialitats professionals:

Aquestes especialitats, que en el pla d’estudis es concreten en mencions, responen a l’estructuració professional del disseny i a les seves associacions de representació, així com a l’organització de la mateixa demanda per part d’empreses i institucions.

Disseny d’espais

L’interiorisme consisteix a adaptar els espais construïts als usos concrets i canviants als quals aquests es destinen, independentment de si són espais interiors o exteriors, duradors o efímers. Per això, la principal activitat d’aquesta professió consisteix a treballar a una escala propera a I’usuari i transformar I’espai per fer-Io útil, confortable i formalment atractiu per mitjà de la distribució dels elements, la tria dels materials, la manipulació de les formes i I’ús de les instal·lacions.Disseny gràfic


L’objectiu del disseny gràfic és fer entenedora i visualment interessant una gamma molt àmplia de missatges gràfics. El domini de la tipografia transforma el disseny gràfic en una peça clau en la configuració dels productes editorials, tant si els trobem sobre paper com si es presenten en suport digital. La comunicació gràfica no persegueix necessàriament la persuasió, ni s’orienta exclusivament al consum, tot i que participa en la direcció d’art de campanyes i en la creació d’identitats gràfiques per a institucions i empreses, o per a marques i productes.

Disseny de producte

El disseny de producte treballa en la forma dels objectes atenent a les seves característiques tècniques i de fabricació i a les seves prestacions utilitàries. Un aspecte propi del disseny de producte és l’atenció a la relació que s’estableix entre objectes i usuaris, amb vistes a afavorir tant la seva comprensió i el seu ús com les seves qualitats formals i simbòliques. En aquesta especialitat es treballa en un ampli ventall de sectors industrials i en la innovació de tipus diferents de productes.Creació visual


La multiplicitat de tècniques i usos de la imatge va més enllà del camp tradicional del disseny gràfic. La creixent demanda de creativitat i domini en el tractament i l’aplicació d’imatges obre un ventall d’oportunitats per a nous professionals en il·lustració i infografia, animació, estampació i obra gràfica, o fotografia aplicada.Cultura del disseny


Paral·lelament a l’exercici professional del disseny es configuren un seguit de noves professions orientades al desenvolupament del món del disseny i les seves institucions. La necessitat d’aquests especialistes s’ha fet evident tant en el camp de la gestió empresarial com en el de la gestió cultural, i també, en els de la difusió, la crítica, la docència i la recerca.

Així com la pràctica professional del disseny requereix competències especialitzades en els camps esmentats, també demana dissenyadors generalistes, capaços de treballar en diversos camps o coordinar dissenyadors especialitzats i establir dinàmiques interdisciplinàries tot aportant visions i criteris amplis. El funcionament del grau de disseny d’Eina facilita aquesta formació i permet itineraris curriculars al marge de les mencions aquí enunciades.

E I N A