EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Treball de Fi de Grau

Els estudis de grau han de concloure amb l'elaboració i presentació d'un treball que permeti una avaluació global de les competències associades al títol.

El treball de fi de grau es realitza sempre al darrer curs i al llarg dels dos semestres i es defensa públicament, prèvia presentació de la corresponent memòria i amb el vist-i-plau del tutor escollit per l'estudiant i que haurà fet el seguiment del treball.

L'objectiu principal del Treball fi de grau es concreta en el desenvolupament tècnic i conceptual d'un projecte en les seves fases de programació, avantprojecte i projecte; és a dir:

Elecció del tema, anàlisi de l'entorn, identificació de necessitates i requisits i definició conceptual de propósits (programa)
elaboració de propostas formals i resolucions tècniques bàsiques (avantprojecte) desenvolupament detallat de les propostes (projecte)

En aquestes fases es treballa amb un sistema de correccions periòdiques del procés de disseny fins a la correcció del projecte, donant indicacions per a la seva òptima finalització i presentació pública

Codi

200701

Crèdits

15 ECTS

Curs

4

Semestre

a

Matèria

Treball Fi de Grau

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Per poder matricular el Treball fi de Grau cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis

Continguts de l’assignatura

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per avaluació contínua [70%] del seguiment de la participació activa en les sessions conjuntes de treball, tutories i correcció en taller; i la presentació, escrita i oral, del resultat final davant una comissió avaluadora [30%].

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A