EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Tècniques d'Il·lustració

La nostra societat s’expressa en imatges. La il·lustració té un pes significatiu i creixent dins de les eines de comunicació visual. Probablement per la capacitat d’humanitzar l’entorn digital, les tècniques manuals han adquirit gran interès i presència en els mitjans. Si bé aquest serà el punt de partida, treballarem tècniques manuals i digitals en un context d’hibridació.

El curs pretén dotar els estudiants d’un ventall de tècniques per poder resoldre amb eficàcia possibles situacions que es trobaran en la vida professional, enriquint i ampliant el seu vocabulari plàstic i les opcions comunicatives. L’aprenentatge tècnic facilitarà la realització de projectes personals. A través del treball pràctic i la visualització d’exemples, es buscarà el coneixement i la tria de la tècnica adequada per a cada projecte.

Codi

200700

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits
  • Coneixements bàsics de dibuix, color i tècniques d'aplicació del color.
  • Coneixements bàsics d'Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Continguts de l’assignatura

L’estudiant farà un recorregut pràctic per diferents tècniques a través del treball amb exercicis tècnics, el lliurament de projectes i activitats puntuades. El treball pot comportar l’assistència a classes fora de l’aula d’Eina, especialment en el bloc d’il·lustració mural.

BLOC 1: Bàsics.

BLOC 2: Fet a mà.

BLOC 3: Entorn digital 01 > Vectorial.

BLOC 4: Entorn digital 02 > Base píxel.

BLOC 5: Il·lustració mural.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent i activitats formatives

El curs té dos tipus de sessions:

L’estudiant desenvoluparà en paral·lel exercicis tècnics i projectes.

Es realitzen, a més, comentaris i avaluacions en grup. L’hora d’atenció als estudiants es destina a tutories individualitzades, ajustant els interessos específics dels alumnes al contingut i s’ofereix un espai obert per a resoldre dubtes i suggereriments.

ACTIVITATS DIRIGIDES

Classes magistrals i seminaris: explicació dels procediments tècnics i procés de treball. Visualització i comentari de treballs.
Hores: 21,25
Resultats d’aprenentatge: CE3.4, CE4.3, CE9.3, CE22.1

ACTIVITATS SUPERVISADES

Realització en format taller dels exercicis proposats d’aplicació i desenvolupament de les tècniques presentades.
Hores: 31,25
Resultats d’aprenentatge: CE 3.2, CE3.4, CE4.3, CE9.3, CE22.1, CT 10, CT15, CT19

Avaluacions i comentaris en grup del treball realitzat individualment.
Hores: 10
Resultats d’aprenentatge: CE 3.2, CE 3.4, CE 4.3, CE9.3, CE22.1

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Realització de treballs tècnics i personals.
Hores: 57
Resultats d’aprenentatge: CE3.4, CE4.3, CE9.3, CE22.1, CT 9, CT 10

Visionat d’enllaços i material suggerit.
Hores: 4,5
Resultats d’aprenentatge: CE 3.3, CE 3.4, CE9.3, CE22.1

Tutories
Hores: 1,5
Resultats d’aprenentatge: CE 3.2, CE 3.4, CE4.3, CE9.3, CE22.1

Avaluació

Es realitzarà una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment individualitzat de l’evolució i dels progressos de l’alumne. Hi haurà tres tipus de lliuraments: exercicis tècnics, projectes i activitats puntuades. La qualificació final vindrà donada per:

El caràcter pràctic del curs fa que l’assistència a les classes sigui obligatòria. Un treball no presentat tindrà la nota mínima, o sigui 0.

Recuperació

Només serà possible recuperar la part d’exercicis tècnics. Els projectes i les activitats puntuades, pel seu caràcter eminentment pràctic i el requeriment d’un treball continuat, en queden exclosos. Es podrà optar a recuperar individualment aquells exercicis tècnics que tinguin una nota entre 2 i 4’9, sempre i quan hagin estat tots lliurats. Es recuperaran amb la realització d’un exercici pràctic al taller durant la setmana de recuperacions. La nota màxima que es podrà obtenir en una activitat de recuperació serà de 8, i reemplaçarà l’anterior fent mitjana amb la resta de treballs per la nota final.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

1. Lliuraments:

2. Activitats puntuades:
Realització de la il·lustració mural.
Hores: 6
Resultats d’aprenentatge: CE3.2, CE3.4, CE4.3, CE22.1, CE9.3, CT9, CT10, CT15, CT19

Bibliografia i enllaços web

Tècniques:

Professió:

Sobre il·lustradors i diversitat tècnica del treball:

Recursos online:

Portals il·lustració:

Portal còmic:

Graffiti, muralisme i art urbà:

Revistes online:

Revistes d’Il·lustració a la biblioteca d’EINA:

Programació de l'assignatura

Es penjaran en el moodle la descripció de cada classe, el material específic necessari i links de consulta. El treball amb cada tècnica requerirà disposar d’un mínim de material; es suggeriran fòrmules col·lectives imaginatives per no haver de fer una gran despesa individual.

El calendari d’activitats podrà modificar-se per necessitats acadèmiques o de calendari per adaptar projectes d’interès pel desenvolupament del curs.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A