EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Tècniques d'Il·lustració

La il·lustració és un element amb un pes significatiu i creixent dins de les eines de comunicació visual. En un món cada vegada més digital, la il·lustració ens pot aportar el vessant més humà i amable, donant un element càlid a la comunicació. La tria d’una tècnica encertada pot fer aquesta més directa, rica i agradable. Possiblement pel seu component humà, les tècniques manuals han adquirit els darrers anys més interès i presència en els mitjans. Si bé el curs partirà del treball amb aquestes tècniques, les desenvoluparà també dins d’un context de treball digital.

El curs pretén dotar als estudiants d’un ventall de tècniques per tenir l’opció de triar els recursos adequats a l’hora de resoldre les diferents situacions que es trobaran en la vida professional, enriquint i ampliant el seu vocabulari plàstic. L’aprenentatge tècnic facilitarà la realització dels projectes personals. A través del treball pràctic i la visualització d’exemples, es buscarà el coneixement i la tria dels mitjans d’expressió adients per a cada projecte.

Codi

200700

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits
  • Coneixements bàsics de dibuix, color i tècniques d'aplicació del color.
  • Coneixements bàsics d'Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Continguts de l’assignatura

El contingut del curs es desenvoluparà essencialment a partir de les diferents fases de realització d’un projecte real d’il·lustració mural; això comportarà haver de crear una imatge final susceptible de ser traspassada al mur, plantejada inicialment en format projecte. L’estudiant farà un recorregut pràctic per diferents tècniques, havent de treballar des d’un vessant d’esbós directe i ràpid, amb un estudi visual de l’espai expositiu, la creació d’imatges, un projecte de previsualització prèvia i, en una darrera fase, la realització física de la imatge sobre el mur. El treball pot comportar l’assistència a alguna classe fora de l’aula.

BLOC 1:

BLOC 2:

BLOC 3:

BLOC 4:

BLOC 5:

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent i activitats formatives

El curs té dos tipus de sessions:

L’estudiant desenvoluparà en paral·lel exercicis tècnics i projectes.

Es realitzen, a més, comentaris i avaluacions en grup. L’hora d’atenció als estudiants es destina a tutories individualitzades, ajustant els interessos específics dels alumnes al contingut i s’ofereix un espai obert per a resoldre dubtes i suggerències.

ACTIVITATS DIRIGIDES

Classes magistrals i seminaris: explicació dels procediments tècnics i procés de treball. Visualització i comentari de treballs.
Hores: 21,25
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1, CE9.3, CE22.1, CT19

ACTIVITATS SUPERVISADES

Realització en format taller dels exercicis proposats d’aplicació i desenvolupament de les tècniques presentades.
Hores: 31,25
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1, CE4.3, CE9.3, CE22.1

Avaluacions i comentaris en grup del treball realitzat individualment.
Hores: 10
Resultats d’aprenentatge: CE 3.2, CE 3.4, CE9.3, CE22.1, CT10, CT19

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Realització de treballs tècnics i personals. Hores: 57
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1, CE4.3, CE9.3, CE22.1

Visionat d’enllaços i material suggerit.
Hores: 4,5
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1,CE9.3, CE22.1

Tutories
Hores: 1,5
Resultats d’aprenentatge: CE 3.2, CE 3.4, CE9.3, CE22.1, CT10, CT19

Avaluació

Es realitzarà una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment individualitzat de l’evolució i dels progressos de l’alumne.

Hi haurà dos tipus de lliuraments: exercicis tècnics i projectes.

La qualificació final vindrà donada per:

El caràcter pràctic del curs fa que l’assistència a les classes sigui obligatòria.

###ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

1. Lliuraments:

2. Activitats puntuades:
Realització de la il·lustració mural.
Hores: 6
Resultats d’aprenentatge: CE3.2, C4.1, CE4.3, CE22.1, CE9.3, CT9, CT10, CT15, CT19

Bibliografia i enllaços web

###Tècniques:

###Professió:

###Sobre il·lustradors i diversitat tècnica del treball:

###Recursos online:

Portals il·lustració:

Portal còmic:

Graffiti, muralisme i art urbà:

Revistes online:

Revistes d’Il·lustració a la biblioteca d’EINA:

Programació de l'assignatura

Es penjaran en el moodle la descripció de cada classe, el material específic necessari i links de consulta. El treball amb cada tècnica requerirà disposar d’un mínim de material; es suggeriran fòrmules col·lectives imaginatives per no haver de fer una gran despesa individual.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A