EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Tècniques d'Il·lustració

La nostra societat s’expressa en imatges. La il·lustració té un pes significatiu i creixent dins de les eines de comunicació visual. Probablement per la capacitat d’humanitzar l’entorn digital, les tècniques manuals han adquirit gran interès i presència en els mitjans. Si bé aquest serà el punt de partida, treballarem tècniques manuals i digitals en un context d’hibridació.

El curs pretén dotar els estudiants d’un ventall de tècniques per poder resoldre amb eficàcia possibles situacions que es trobaran en la vida professional, enriquint i ampliant el seu vocabulari plàstic i les opcions comunicatives. L’aprenentatge tècnic facilitarà la realització de projectes personals. A través del treball pràctic i la visualització d’exemples, es buscarà el coneixement i la tria de la tècnica adequada per a cada projecte.

Codi

200700

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits
  • Coneixements bàsics de dibuix, color i tècniques d'aplicació del color.
  • Coneixements bàsics d'Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Continguts de l’assignatura

L’estudiant farà un recorregut pràctic per diferents tècniques a través del treball amb exercicis tècnics, el lliurament de projectes i activitats puntuades. El treball pot comportar l’assistència a classes fora de l’aula d’Eina, especialment en el bloc d’il·lustració mural.

BLOC 1: Bàsics.

BLOC 2: Fet a mà.

BLOC 3: Entorn digital 01 > Vectorial.

BLOC 4: Entorn digital 02 > Base píxel.

BLOC 5: Il·lustració mural.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent i activitats formatives

El curs té dos tipus de sessions:

L’estudiant desenvoluparà en paral·lel exercicis tècnics i projectes.

Es realitzen, a més, comentaris i avaluacions en grup. L’hora d’atenció als estudiants es destina a tutories individualitzades, ajustant els interessos específics dels alumnes al contingut i s’ofereix un espai obert per a resoldre dubtes i suggerències.

ACTIVITATS DIRIGIDES

Classes magistrals i seminaris: explicació dels procediments tècnics i procés de treball. Visualització i comentari de treballs.
Hores: 21,25
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1, CE9.3, CE22.1, CT19

ACTIVITATS SUPERVISADES

Realització en format taller dels exercicis proposats d’aplicació i desenvolupament de les tècniques presentades.
Hores: 31,25
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1, CE4.3, CE9.3, CE22.1

Avaluacions i comentaris en grup del treball realitzat individualment.
Hores: 10
Resultats d’aprenentatge: CE 3.2, CE 3.4, CE9.3, CE22.1, CT10, CT19

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Realització de treballs tècnics i personals. Hores: 57
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1, CE4.3, CE9.3, CE22.1

Visionat d’enllaços i material suggerit.
Hores: 4,5
Resultats d’aprenentatge: CE 4.1,CE9.3, CE22.1

Tutories
Hores: 1,5
Resultats d’aprenentatge: CE 3.2, CE 3.4, CE9.3, CE22.1, CT10, CT19

Avaluació

Es realitzarà una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment individualitzat de l’evolució i dels progressos de l’alumne.

La qualificació final vindrà donada per:

El caràcter pràctic del curs fa que l’assistència a les classes sigui obligatòria. Un treball no presentat tindrà la nota mínima, o sigui 0.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

1. Lliuraments:

2. Activitats puntuades:
Realització de la il·lustració mural.
Hores: 6
Resultats d’aprenentatge: CE3.2, C4.1, CE4.3, CE22.1, CE9.3, CT9, CT10, CT15, CT19

Bibliografia i enllaços web

Tècniques:

Professió:

Sobre il·lustradors i diversitat tècnica del treball:

Recursos online:

Portals il·lustració:

Portal còmic:

Graffiti, muralisme i art urbà:

Revistes online:

Revistes d’Il·lustració a la biblioteca d’EINA:

Programació de l'assignatura

Es penjaran en el moodle la descripció de cada classe, el material específic necessari i links de consulta. El treball amb cada tècnica requerirà disposar d’un mínim de material; es suggeriran fòrmules col·lectives imaginatives per no haver de fer una gran despesa individual.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A