EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Tècniques d'Estampació

Tècniques d’estampació és una assignatura optativa de quart curs inclosa dins del grup de matèries de Mitjans d’expressió. Forma part dels crèdits que configuren la menció de Creació visual.

Està plantejada com un recorregut d'anada i tornada des del conjunt de tècniques d'estampació tradicionals fins l'estampa digital, transitant a través de totes les hibridacions possibles. Queda explícitament exclosa la tècnica de la serigrafia, que es treballarà en una assignatura a part, i que per tant només es podrà fer sevir puntualment, com a tècnica de suport dins d'un projecte més ampli que inclogui altres mètodes d'estampació.

L’objectiu és dotar als estudiants dels coneixements tècnics referents a un ventall suficientment exhaustiu de tècniques d’impressió i estampació. Aquest repertori els ha de permetre ampliar el seu vocabulari plàstic i exercitar la seva creativitat de cara a la resolució de problemes de disseny d'imatge gràfica que se li puguin plantejar en el seu futur professional.

Així mateix es tracta d'aprendre a valorar i discernir els diferents llenguatges utilitzats històricament en el mon de l'estampa i l'obra gràfica original i com aquests llenguatges venen acompanyats i condicionats pels corresponents sistemes d'impressió.

Codi

200699

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
  • Miguel Bustos
Mestre de taller

Esther Aguila

Llengües

Castellà Català

Prerequisits

No son necessaris prerequisits especials per cursar aquesta assignatura. Això no obstant, i a resultes de l’avaluació inicial podrà variar el nombre i tipologia de les pràctiques del curs.

Continguts de l’assignatura

1 - Estampar i imprimir: la preexistència de la matriu.

2 - De la imatge digital enrera.

3 - Monotips i altres tècniques de preimpressió. Organització d'un taller o una infraestructura mínima de treball.

4 - Reproducció i reinterpretació de una imatge: Procediments manuals, fotomecànics i digitals

5 - Edició i especulació

6 -Aplicació de les tècniques d'estampació a un projecte

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Es realitzarà una avaluació inicial per tal de detectar el nivell de competències dels estudiants en cada un dels aspectes relacionats amb la matèria, la realització de la qual és obligatòria però no comptabilitza per la qualificació.

L’assistència i participació també és obligatòria (el caràcter pràctic de l’assignatura ho comporta).

Un 10% de la qualificació dependrà de l’actitud de l’alumne durant el curs: motivació, disponibilitat, neteja, assistència, puntualitat, participació, cooperació amb el grup, inquietud,...

El lliurament de tots els treballs pràctics serà condició sine qua non per a ser qualificat. Es valorarà la puntualitat en el lliurament dels mateixos així com la seva correcta presentació.

Es tindran en compte no solament els aspectes tècnics i la correcta realització del procés, sinó també d’altres qüestions estètiques i de composició, complexitat, qualitat i interès de les imatges.

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Manuals

Història i catàlegs genèrics

Programació de l'assignatura

Les sessions de treball es desenvoluparan al taller de Barra de Ferro, un cop a la setmana i tindran una durada de tres hores i mitja en les quals s’alternaran els continguts teòrics, les correccions i el treball pràctic.

Es realitzaran un parell de sortides previstes en horari de classe –a ser possible–, però també podran programar-se visites obligatòries com activitat autònoma fora de l’horari de l’assignatura.

Les sessions de taller obert seran a la tarda per tal de poder-les compaginar amb la resta de horaris de les assignatures del Grau i la quantitat estimada de hores de treball autònom al taller serà equivalent a les d'activitats dirigides.

S'alternaran i es solaparan diverses pràctiques alhora, de diversa durada i intensidad per tal d'afavorir un bon ritme de treball, deixant oberta la possibilitat d'atendre encàrrecs o propostes externes per a millorar la nota.

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A