EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Taller de dibuix

Estudi dels sistemes de projecció geomètrica aplicats a la representació en arquitectura i disseny.

En geometria els objectes es reconeixen per la forma i l'extensió de la seva superfície o del seu contorn, segons siguin objectes o formes de l'espai o formes planes. L'objectiu de la geometria descriptiva és representar sobre el pla de dibuix els cossos i formes geomètriques de l'espai utilitzant el mètode de les projeccions i resoldre problemes relatius amb l'auxili únic de la geometria plana. De tots el mètodes de representació, la perspectiva lineal, en aproximar el sistema de projecció al mecanisme de la visió humana i al de la fotografia, ofereix el dibuix de les formes amb un aspecte de versemblança que el fa immediatament comprensible: Dibuixa les formes tal com es veuen. El sistema dièdric i el sistema axonomètric pretenen, per contra, dibuixar les formes tal com són.

L’assignatura es planteja més des del vessant cognoscitiu que de la instrumental, pel que l’aproximació als continguts segueix una senzilla però rigorosa via empírica. Aprendre a veure l’espai pren així la mateixa importància que la seva representació gràfica.

Codi

200643

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Expressió artística

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a Taller de Dibuix, tot i que haver superat les assignatures del 1er semestre facilitarà la comprensió per a l’estudiant.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Introducció a la geometria descriptiva

1. Nocions de geometria plana i de l’espai

2. El llarg camí de la representació versemblant de l ́espai i les coses

Bloc II: Sistemes axonomètrics, dièdric i acotat

3. Els tres procediments més importants de la projecció axonomètrica

4. Sistema acotat

5. Sistema dièdric
Noció de planta, alçat i secció.

6. Sistema dièdric
Mètodes: Abatiment, canvi de plans de projecció i girs.

Bloc III: Sistema cònic o perspectiva lineal

7. Introducció
L’espai perspectívic. Conceptes bàsics: Horitzó, punts de fuga i pla de quadre.

8. Punts de fuga a l’horitzó
Perspectiva central. Perspectiva obliqua. El cercle i l’esfera.

9. Punts de fuga per sobre i per sota de l’horitzó
Punt de fuga d’una rampa. Ombres. Raigs de sol paral·lels al pla del quadre. Sol darrera l’observador.

10. Aplicacions comparatives de la perspectiva lineal amb la fotografia i el vídeo

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Les classes son un taller essencialment pràctic de dibuix, maquetes i sketching. L’assignatura està dividida en dues parts: les classes plenàries de dimarts i dimecres, i els seminaris de dijous i divendres. A final de curs es fa una reavaluació pels estudiants que hagin suspès o que vulguin millorar la nota.

La part de classes plenàries de l’assignatura, realitzada pel professor David Steegmann, compta un 65% de la nota final. La part de seminaris, realitzada pels professors Iñigo Correa i David Chevalier, compta el 35% restant.

La qualificació final té en compte l’assistència (menys d’un 80% d’assistència es considera No Avaluable), l’assimilació de conceptes, el progrés de l’alumne i la realització dels treballs encarregats durant el curs.

L’estudiant que obtingui menys d’un 4 de nota en qualsevol de les dues parts, no podrà compensar amb l’altra part, havent de presentar-se a la recuperació final.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Vessant instrumental

Vessant cognoscitiu

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A