EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Taller de Creació Gràfica

Aquest curs planteja investigar les interferències entre el mon del disseny i les arts plàstiques a traves del múltiple. Té l’objectiu de reflexionar sobre la utilització en les arts plàstiques de les estratègies més típiques del disseny i la dissolució de les fronteres entre aquests dos mons.

Te l’objectiu de reflexionar sobre l’utilització de diferents tècniques de producte marketing emprats per artistes plàstics en la seva presentació a través d’obra gràfica, llibres d’artista i múltiples.

L’objectiu del curs es familiaritzar-se amb algunes particularitats processuals de diferents tècniques gràfiques tant tradicionals, com la punta seca o el gofrat, com sistemes més actuals com el foto-gravat, la serigrafia o el giclée, per tal de poder especular amb aquests processos, creant nous tipus d’imatges i productes.

Codi

200667

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Mestre de taller

Esther Aguila

Llengües

Català

Prerequisits

Aquesta assignatura no té cap requisit previ. Tot i que haver cursat el taller de projectes 1 de Creació Visual: serigrafia, linogravat i fotolit, facilitarà la comprensió i la capacitat per desenvolupar respostes amb un vocabulari més ampli.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura es planteja la reflexió sobre el llenguatge gràfic com a eina de reproducció i interpretació.

La introducció a i la familiarització amb diversos processos gràfiques (punta seca, gofrat, serigrafia o el giclée) per tal de poder especular amb aquests processos, creant nous tipus d’imatges i productes.

La introducció al treball de diferents artistes i llur utilització de la obra gràfica, llibres d’artista i múltiples com medis de creació i marketing.

Realització i presentació d’un portafoli personal en resposta a una sèrie de exercicis que desenvoluparan aspectes específics dels diferents processos. Els exercicis consideren aspectes com el color, el blanc i negre i la col.laboració i creació a quatre mans.

Un projecte final on es pretén que l’estudiant desenvolupi un llibre d’artista, incorporant alguns o tots els processos estudiants. Es pretén que el estudiant en el llibre d’artista consideri considerar la relació de text amb imatge, forma amb tamany, tècnica amb tema.

La major part de treball es realitzarà al taller de Barra de Ferro. A causa de la necessitat de la maquinària per a desenvolupar l’especificitat del treball, els estudiants faran els exercicis al taller.

Fora de l’horari lectiu es demana una recerca personal dels diferents temes introduïts I que se haurà d’evidenciar en les presentacions, el resultat dels exercicis I el llibre d’esbossos. La lectura i visionat de catàlegs i la visita als museus, galeries i editorials de obra gràfica ajudaran a la conceptualització dels continguts dels treballs.

Activitats dirigides

Classes Teòriques

Seminaris

Avaluació

Activitats supervisades

Taller

Tutorías

Activitats autònomes

Informació i Documentació

Presentació de treballs

Elaboració de projectes

Avaluació

Com una gran part del curs es basa en la practica en el taller, s’avaluarà l’assitència i la grau d’implicació de l’alumne en el curs i la seva participació activa en les presentacions i rodes de valoració. (25%)

S’avaluarà el nivell personal d’experimentació i investigació del procés (apunts, proves, estampes) recullits en un portafoli. S’avaluarà la comprensió de l’alumne en les diferents tècniques fonamentant-se en l’elaboració de les matrius, la qualitat gràfica de les imatges, l’adequació de l’imatge al medi, l’assimiliació del procés d’estampació i tot el treball d’investigació que forma el fonament dels treballs finals. (75%)

En cas d’absencia s’haurà de lliurar el certificat corresponent i pactar el lliurament dels treballs pendents. L’avaluació dels exercicis es fará al larg del curs. En cas de un exercici suspès o amb nota baixa l’estudiant es podrà representar el treball en el portafoli final.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l’absencia reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de “no presentat”.

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

General

Llibre d’artista

Catalègs d’artistes:

Webs:

Printmakers

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competències transversals

E I N A