EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Rehabilitació

L'assignatura de Rehabilitació s'inclou dins de la Matèria de Processos del Disseny. És una optativa de quart curs que forma part del conjunt que configura la Menció en Disseny d'interiors

Els objectius de l'assignatura son:

Codi

200697

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Haver cursat assignatures relacionades amb la Construcció, la Tecnologia de Materials i la representació gràfica.

Es valora positivament les assignatures relaciones amb la Historia de la Arquitectura.

Continguts de l’assignatura

1. Aixecaments

 1. Mesurament de edificis existents superfícies i volums
 2. Mesurament de sistemes constructius en edificis existents.
 3. Mesurament dels detalls
 4. Exemples ( L’unite d’habitation de Marseille)

2. Recerca històrica i documental

 1. Arxius històrics i fonts documentals

3. Anàlisis i valoració dels sistemes constructius del edifici existents

 1. Sistemes estructurals i els seus materials
  1.1 Fonaments
  1.2 Elements verticals, murs, parets i pilars.
  1.3 Elements horitzontals, voltes, sostres.
  1.4 Estructures industrialitzades: La ceràmica i l’acer

 2. Sistemes de tancament primaris
  2.1 Façanes, suports i revestiments
  2.2 Impermeabilització dels edificis existents. La coberta

 3. Tancaments interiors
  3.1 Envans, paredons i revestiments interiors
  3.2 Fusteries
  3.3 Exemples

4. Aproximació a la patologia, diagnosi i reparació de sistemes constructius preexistents

 1. Humitats: Patologia, diagnosi i reparació
 2. Aproximació a les patologies en els sistemes estructurals. Diagnosi i reparació
 3. Aproximació a les patologies en els sistemes de tancament primaris. Diagnosi i reparació
 4. Exemples

5. Aproximació a la intervenció en edificis consolidats

 1. Enderrocs, desmuntatges, descontrucció.
 2. Rehabilitar / Restaurar
 3. Reparació, substitució, reforç i modificació.
 4. Exemples

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es realitzarà tenint en compte els següents paràmetres:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A