Intervenció en espais existents

L'assignatura de Rehabilitació s'inclou dins de la Matèria de Processos del Disseny. És una optativa de quart curs que forma part del conjunt que configura la Menció en Disseny d'interiors

Els objectius de l'assignatura son:

  • Capacitar l'estudiant per entendre i representar la forma, dimensió i estat dels edificis on cal realitzar una intervenció.
  • Interpretar el fet constructiu en la preexistència i analitzar-lo per encabir el projecte nou dins de l’edifici existent, de manera ajustada, tècnica i formalment.
  • Aproximació a les tècniques de diagnosi i reparació de sistemes constructius existents.
  • Aproximació a les tècniques de intervenció en edificis consolidats.

Prerequisits

Haver cursat assignatures relacionades amb la Construcció, la Tecnologia de Materials i la representació gràfica.

Es valora positivament les assignatures relaciones amb la Historia de la Arquitectura.

 

 

Informació

Codi
105721
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol