EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Recursos audiovisuals pel disseny

L'assignatura proposa una sensibilització i exploració dels mitjans de creació audiovisual digital. Ens endinsem en la creació visual amb l'aportació de programari per motion graphics, edició de vídeo i so.

La idea és utilitzar les possibilitats narratives i estètiques que brinden els programes en un context audiovisual i com a suport del procés creatiu.

Durant el curs, s'incentiva a l'estudiant a crear la seva pròpia estratègia d'aprenentatge per a la integració del llenguatge audiovisual en els encàrrecs de disseny.

En les sessions teòriques es potencia la sensibilització sobre el valor de les imatges en el procés de creació i la seva relació amb el disseny; busquem evidències de la relació amb altres disciplines i l'art. S'analitzen l'estructura i els elements de la imatge a través de la pantalla, considerant tots els elements previs a la fase d'animació, per desenvolupar una previsualització eficaç a través dels recursos gràfics i la narració seqüencial de l’animació.

Codi

200653

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Els requisits per a cursar l’assignatura de manera òptima són:

  • a) Estar familiaritzat amb l’entorn de treball de l’ordinador, perifèrics i sistema operatiu OSX (Mac).
  • b) Tenir coneixements bàsics a nivell d’usuari de programes de dibuix vectorial Adobe Illustrator i de programes de base bitmap (mapa de bits) Photoshop.

Continguts de l’assignatura

BLOC I MOTION GRAPHICS

Adobe After Effects 65%
L'objectiu és endinsar-se a treballar amb els aspectes bàsics i fonamentals del programari de motion graphics per animar objectes de disseny gràfic com a logotips, tipografia, presentació de projectes, etc. També possibilitar altres aplicacions gràfiques afins al disseny que necessitin el motion graphics i l'animació com a mitjà de comunicació.

BLOC II EDICIÓ BÀSICA DE VIDEO

Adobe Premiere 20%
L'objectiu és poder gestionar de manera fluïda els diferents elements d'un projecte de disseny dins d'un entorn de vídeo que inclogui la imatge en moviment. Es treballaran les eines del programa per aportar la força expressiva del llenguatge de vídeo.

BLOC III EDICIÓ I CREACIÓ DE SONS

Garageband 5%
En aquest apartat es remarca la importància del so com a complement fonamental en presentacions gràfiques o creacions visuals. Les funcions del programa ens permetran crear bandes sonores per a les creacions en l'assignatura o qualsevol altre projecte. D'altra banda s'incentiva a l'ús d'obres, sons i música lliures de drets o amb permís de l'autor per exemple de la plataforma soundcloud.com.

Nota: Per al bloc II: no s'acceptarà l'ús de programes com IMovie o similars. Per al bloc II i III: Es té en compte l'aportació d'altres programes d'edició i creació d'àudio. S'incentiva a l'ús d'obres, sons i música lliures de drets o amb permís de l'autor.

BLOC IV - APARTAT DE TEORIA

10%
A través del treball amb l’storyboard, valorem la importància de previsualitzar eficaçment l’animació. Identifiquem i analitzem els elements del llenguatge i la narrativa audiovisual. Planifiquem i estructurem la informació, explorant les possibilitats creatives de la narració seqüencial de la imatge.

Metodologia docent i activitats formatives

L'assignatura combina una part teòrica amb extensió del 10% del curs on s'analitza el valor de la imatge digital en la comunicació audiovisual i realitza un treball de anàlisis i planificació previ a la fase d'animació. I una pràctica amb extensió del 90% del curs on es valora la recerca i experimentació amb tècniques audiovisuals per enfortir la creativitat i expressió pròpia. El curs s'estructura sobre la base d'exercicis tutorials i encàrrecs que es realitzen de manera individual i en grup.

Activitats formatives

ECTS: 50%
Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Treball autònom: Les pràctiques i exercicis donats pel professor es complementen amb la recerca i la creació d'una estratègia pròpia en la resolució de problemes.
Competències: CE3, CE10, CE9, CT5, CT10, CT11.

Activitats dirigides

Classes teòriques i tutorials de programes. Hores: 22h
Resultats d’aprenentatge: CE3.14, CE10.5, CE9.3, CE9.5, CE9.9, CT5, CT10, CT11.

Activitats supervisades

Taller
 Hores: 20h
 Resultats d’aprenentatge: CE3.14, CE10.5, CE9.3, CE9.5, CE9.9, CT5, CT10, CT11.

Activitats autònomes

Realització d’exercicis i projectes
Hores: 54h
 Resultats d’aprenentatge: CE3.14, CE10.5, CE9.3, CE9.5, CE9.9, CT5, CT10, CT11.

Avaluació

MODALITAT D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

La part pràctica té un valor del 90% de la nota final i la part teòrica un 10%. La nota final de l'assignatura és la resultant de la suma de les dues parts. Per a poder aprovar l'assignatura la nota de la part teòrica haurà de ser un 5 com a mínim.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

L'avaluació està focalitzada en tres exercicis que demostrin el procés evolutiu de l'estudiant. Es basa en l'ús de tècniques de motion graphics, edició de vídeo i manipulació del so proposades durant el curs. Hi ha altres exercicis secundaris que no són qualificables.

Encàrrec I Conceptes bàsics. After Effects
Desenvolupament de motion graphics no complexe.
Individual, nivell iniciat, valor 20%.
Encàrrec II Microanimacions. After Effects.
Disseny avançat d'un motion graphics aplicat. S'inclou el so.
Individual o en parella, nivell mitjà, valor 35%.
Encàrrec III Ultra motion. After Effects, Premiere, Garageband.
Grupal o individual, nivell mitjà, valor 45%.
La nota final de la part pràctica és la resultant de la suma dels Encàrrecs I, II, III.

Part teòrica

Es realitzarà un únic lliurament final avaluable que determinarà la nota de la part teòrica. La inclusió en el lliurament final de totes les activitats realitzades a l’aula serà un requisit imprescindible perquè aquest sigui avaluat.

Sistema de recuperació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

Part teòrica

Bibliografia i enllaços web

Part teòrica:

Arquitectura de la vinyeta:

Storyboard:

Estructura i composició visual:

Narrativa audiovisual:

Reflexió conceptual:

Part pràctica:

Programació de l'assignatura

El calendari d'activitats pot alterar-se segons les necessitats del grup

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Part teòrica

Part pràctica

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència

Resultats d'aprenentatge:

Competència:

Resultats de l'aprenentatge:

Competència

Resultats d'aprenentatge:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

E I N A