EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Recursos audiovisuals pel disseny

L'assignatura proposa una sensibilització i exploració dels mitjans de creació audiovisual digital. Ens endinsem en la creació visual amb l'aportació de programari per motion graphics, edició de video i so.

La idea és utilitzar la capacitat narrativa i estètica en un context audiovisual com a suport del procés creatiu de disseny.

Durant el curs, s'incentiva a l'estudiant a crear la seva pròpia estratègia d'aprenentatge per a la integració del llenguatge audiovisual en els encàrrecs de disseny.

En les sessions teòriques es potencia la sensibilització sobre el valor de les imatges en el procés de creació i la seva relació amb el disseny; busquem evidències de la relació amb altres disciplines i l'art. S'analitzen l'estructura i els elements de la imatge a través de la pantalla, considerant tots els elements previs a la fase d'animació.

Codi

200653

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Els requisits per a cursar l’assignatura de manera òptima són:

  • a) Estar familiaritzat amb l’entorn de treball de l’ordinador, perifèrics i sistema operatiu OSX (Mac).
  • b) Tenir coneixements bàsics a nivell d’usuari de programes de dibuix vectorial Adobe Illustrator i de programes de base bitmap (mapa de bits) Photoshop.

Continguts de l’assignatura

BLOC I MOTION GRAPHICS

Adobe After Effects 65%
L'objectiu és endinsar-se a treballar amb els aspectes bàsics i fonamentals del programari de motion graphics per animar objectes de disseny gràfic com a logotips, tipografia, presentació de projectes, etc. També possibilitar altres aplicacions gràfiques afins al disseny que necessitin el motion graphics i l'animació com a mitjà de comunicació.

BLOC II EDICIÓ BÀSICA DE VIDEO

Adobe Premiere 20%
La idea és gestionar de manera fluïda els diferents elements d'un projecte de disseny dins d'un entorn de video i d’imatge en moviment. Es treballarà amb el programa per aportar la força expressiva del llenguatge de video.

BLOC III EDICIÓ I CREACIÓ DE SONS

Garageband 5%
En aquest apartat es remarca la importància del so com a complement fonamental en presentacions gràfiques o creacions visuals. Les funcions del programa ens permetran crear bandes sonores per a les creacions en l'assignatura o qualsevol altre projecte. D'altra banda s'incentiva a l'ús d'obres, sons i música lliures de drets o amb permís de l'autor per exemple de la plataforma soundcloud.com.

BLOC IV - APARTAT DE TEORIA

10%
S'analitza la imatge a través de la pantalla, considerant aquells elements que hem de planificar per abordar eficaçment el procés d'animació. Partirem de consideracions bàsiques entorn de formats i resolució; analitzarem els elements i l'estructura de la imatge i la seva relació amb altres disciplines; ens endinsarem en el control de l'espai/temps de la narrativa audiovisual; finalment, analitzarem diferents tendències de disseny en motion graphics.

Metodologia docent i activitats formatives

L'assignatura combina una part teòrica amb extensió del 10% del curs on s'analitza el valor de la imatge digital en la comunicació audiovisual i realitza un treball de anàlisis i planificació previ a la fase d'animació. I una pràctica amb extensió del 90% del curs on es valora la recerca i experimentació amb tècniques audiovisuals per enfortir la creativitat i expressió pròpia. El curs s'estructura sobre la base d'exercicis tutorials i encàrrecs que es realitzen de manera individual i en grup.

Activitats formatives

Activitats dirigides

Classes teòriques i tutorials de programes. Hores: 22h
Resultats d’aprenentatge: CE3, C10, CE3.14, CE5, CE9, CE9.3, CE9.9, CE9.5, CT5, CT11.

Activitats supervisades

Taller
 Hores: 11h
 Resultats d’aprenentatge: CE3, C10, CE3.14, CE5, CE9, CE9.3, CE9.9, CE9.5, CT5, CT11.

Activitats autònomes

Realització d’exercicis i projectes
Hores: 54h
 Resultats d’aprenentatge: CE3, C10, CE3.14, CE5, CE9, CE9.3, CE9.9, CE9.5, CT5, CT11.

Avaluació

MODALITAT D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

Part teòrica

Bibliografia i enllaços web

Part teòrica:

Part pràctica:

Official Adobe links

From novice to expert

Tutorials de software

Digital magazine

Gif animat

Crear paletes de Color

Tipografies, kits, combinació, etc

Programació de l'assignatura

El calendari d'activitats pot alterar-se segons les necessitats del grup

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Part teòrica

Part pràctica

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència

Resultats d'aprenentatge:

Competència:

Resultats de l'aprenentatge:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

E I N A