EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Propietats i Usos de Nous Materials per al Disseny orientat a Disseny Gràfic i Creació Visual

Els materials constitueixen i formen part del nostre entorn de vida, els hi donem formes, els treballem, els utilitzem. Quines són les seves propietats? Quin és el procés que ens porta de la matèria al material?

Objectius formatius:

Estudiar el desenvolupament i innovació dels materials, passant del material tradicional a l’ultramaterial. De quina forma la innovació dels materials canvia el món a través del disseny?

Conèixer les normes específiques lligades a les propietats mecàniques, químiques o tèrmiques de cada material. Aquestes normes guiaran els dissenyadors per a l’elecció d’un material o altre per a l’elaboració d’un projecte de disseny.

Aprendre els principis físics, químics que regeixen aquestes normes i com s’aplicaran a estructures naturals, vegetals o animals. D’aquesta manera innovar amb materials nous o reinventar amb materials existents ha de ser una decisió conforme el concepte del dissenyador i no un efecte de moda.

Experimentar amb el material com a eina principal i primera del procés de disseny. Proporcionar a l’estudiant la capacitat d’entendre els materials no com una conseqüència final del procediment projectual sinó com un instrument a poder incorporar en la primera etapa del procés, ja sigui com a mètode d’exploració d’idees o bé com a premissa del projecte.

Codi

200658 - 2

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per seguir correctament l'assignatura.

Continguts de l’assignatura

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Avaluació continuada a través dels següents criteris:

Criteris d’avaluació:

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia de recolzament a la teoria donada a classe a tots els grups:

Webs:

Bibliografia de recolzament a la teoria donada a classe al grup de Disseny Gràfic i Creació Visual:

Bibliografia de recolzament a la teoria donada a classe al grup de Disseny de Producte:

Webs Disseny de producte:

Bibliografia de recolzament a la teoria donada a classe al grup de Disseny d’interiors:

Programació de l'assignatura

(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual de l’assignatura)

Activitats d'aprenentatge

###Lliuraments

Part Disseny Gràfic i Creació Visual:

Part Disseny de Producte:

Part Genèrica

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transverales

E I N A