EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3 - Entorns del disseny d'espais

Després de la realització d’un mínim de 2 projectes de disseny específics que s’ha realitzat a l’assignatura Projectes 1 i 2 de segon, els estudiants poden optar novament a realitzar projectes que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

En el tercer curs es canvia l’exigència en l’abordament i aprofitament dels exercicis. S’exigeix major detall i es demana una complexitat de solucions al màxim nivell.

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Són igualment objectius:

Codi

200936 - 1

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 3, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs i algunes al nivell de Projectes 1 i 2 de segon curs.

Continguts de l’assignatura

L'assignatura, basada en el seu caràcter polièdric, pretén consolidar els aprenentatges adquirits amb anterioritat, en quant a metodologia i coneixements en la projectació. En aquest cas, es potencia el treball de projectes de caràcter efímer.

Es treballaran 3 projectes i un exercici previ en cadascun d’ells. L’objectiu és diversificar al màxim, tant la temàtica, com el context, com el procés de treball, als diferents projectes.

Programa

Espais expositius

Equipaments culturals

Espais escènics

La temàtica concreta l’elegirà l’alumne, l’espai serà exterior, el treball serà individual.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Criteris d’Avaluació

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals.

E I N A