EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 1 - Disseny gràfic

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200934 - 3

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

a

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Programació de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu que l'alumne entengui l'encàrrec en els projectes de disseny gràfic per tal que pugui aportar solucions úniques a les necessitats de comunicació en cada cas. L'alumne realitzarà exercicis, projectes i encàrrecs reals des de diferents àmbits del disseny gràfic: tractament de la tipografia, direcció d'art, sistemes d’identitat i packaging. L’assignatura dóna una importància significativa a les idees i la formalització d'aquestes com a eina per a un disseny gràfic efectiu.

La primera part del curs va dirigida a realitzar exercicis de comunicació visual de ràpida execució, on pren importància el concepte o la idea.

La segona part, se centra en projectes més complets pel que fa a les seves aplicacions. A partir de la idea o solució a l'encàrrec, es formalitzarà i declinarà la proposta a diferents formats i suports de comunicació, digitals o impresos.

Les entregues estan previstes en fases i és necessari realitzar-les en el temps marcat en el programa per poder superar l’assignatura.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A