EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Processos d'Innovació i Disseny de Producte

La innovació en el procés de desenvolupament d'un nou producte implica la implementació de canvis significatius en el seu disseny i metodologia productiva, a més d'al màrqueting utilitzat per a la seva comercialització. Aspectes a adoptar tant pel propi dissenyador de producte com per l'organització de l'empresa productora, amb el ferm objectiu de millorar els resultats finals. És per això que la fi d'aquesta assignatura rau en atorgar a l'estudiant els coneixements necessaris per a la comprensió de diferents processos d'innovació vinculats al disseny de producte, així com el seu valor social, mediambiental, empresarial i cultural que aquest objectiu envolta. Un objectiu que serà complert mitjançant l'estudi conceptual de la matèria, a més de l'anàlisi de casos reals, precedents i actuals.

Objectius de l'assignatura:

Codi

200696

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

Prerequisits

Haver cursat les assignatures relacionades amb el disseny de producte

Continguts de l’assignatura

Introducció

Innovació Social

Gestió de la Innovació empresarial

El Disseny i la Innovació

Disseny Sostenible i Innovador

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats Dirigides

Activitats Supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

S'aplicarà un sistema d'Avaluació Contínua, en què es tindrà en compte el conjunt d'activitats desenvolupades al llarg de l'assignatura, a més de la participació activa de l'alumnat en cada activitat programada.

S'avaluarà:

Avaluació Final segons Convocatòria:

Bibliografia i enllaços web

Articles

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A