EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Modelat d'Objectes

La tècnica informàtica en el disseny de producte ha esdevingut una eina imprescindible tant per el dissenyador com per al receptor del projecte.

El coneixement de programes de modelat per part del dissenyador ens aporta la possibilitat d’estudiar els volums i superfícies d’un disseny, prèviament a la fabricació d’un prototip o maqueta.

De la mateixa manera, ens serveixen com a instrument a partir del qual es poden dur a terme les següents accions:

Els objectius de l’assignatura són els següents:

Codi

200663

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Es recomana haver superat les assignatures Recursos Informàtics i Informàtica aplicada al disseny d'espais i volums

Continguts de l’assignatura

Contingut de modelat avançat de superfícies i representació de volums en entorns foto-realistes.

BLOC I: SOLIDWORKS I RHINOCEROS

Realització de múltiples projectes que combinen la generació de models 3d en Solidworks i Rhinoceros. En aquest bloc, s’obté una perspectiva general de la modelació de superfícies partir del treball amb corbes Nurbs, Sketch 3D, Splines i Recobriments avançats, per finalment saber hibridar correctament les superfícies a models sòlids. Paral·lelament es desenvoluparan tècniques avançades de disseny, relacions de posició en assemblatges, creació i edició de configuracions i estudis de moviment amb Motion Manager.

BLOC II: RENDERITZACIÓ

Tècniques de renderització mitjançant Bunkspeed: importació d’arxius, creació d’escenes, ajustaments de il·luminació, edició de biblioteques de materials i transferència de capes a programes de retoc fotogràfic.

BLOC III: RETOC FOTOGRÀFIC

Aprofundir en l’ús de Photoshop per a l’ajustament de renders en entorns foto-realistes: gestió de l’histograma, control de les capes de nivell i d’ajustament per a la transferència de imatges i màscares importades directament des d’un software de renderització.

BLOC IV: MODELAT 3D PER A LA FABRICACIÓ ADDITIVA

Introducció de conceptes bàsics per a la conjunció del treball de modelatge 3D i la seva corresponent fabricació mitjançant l’ús de impressores 3D.

Metodologia docent i activitats formatives

La integració de coneixements teòrics i pràctics es realitzarà amb una explicació a l’inici de cada sessió on es presentaran els continguts i les tècniques amb les quals assolir els objectius de cada sessió.

Seguidament s’aplicaran els coneixements en una activitat formativa de durada variable. Cada activitat vindrà acompanyada de les explicacions pertinents. Les activitats podran ser desenvolupades durant el transcurs de la classe (activitats dirigides) o bé requerir treball autònom de l’alumne fora de l’aula (activitats supervisades i autònomes). Hi haurà un treball final de caràcter propi i individual que es realitzarà com a activitat supervisada i autònoma, i que s’entregarà a final de curs.

Les activitats formatives tindran una durada de 75 hores, i estaran fonamentades en l’aplicació i síntesi dels procediments informàtics adquirits a les classes teòriques i els seminaris.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Modalitats d’avaluació

L’avaluació es realitzarà valorant les activitats presencials i les activitats autònomes realitzades durant el curs.

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació que es presenten a continuació son de caire genèric. Cadascuna de les activitats i exercicis que es realitzin durant el transcurs de l’assignatura, anirà acompanyada d’uns objectius i uns criteris d’avaluació concrets.

1. Continguts

Es valoraran partint de l’assoliment dels objectius generals, mitjançant:

2. Procediments

Es valoraran a partir dels objectius generals de l’assignatura amb els següents paràmetres:

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Tutorials nivell avançat

Webs d’interès

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència.

Resultat d’aprenentatge

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competència.

Resultat d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A