EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Introducció al projecte de disseny

L’assignatura és una introducció al desenvolupament del projecte de disseny on es treballen totes fases necessàries per a dur-lo a terme:

 1. Idees i conceptes de disseny:
  Els llenguatges formals, els usos socials i individuals i les solucions tècniques i productives.

 2. Informació prèvia al projecte:
  Pautes de recerca, anàlisi i interpretació.

 3. Fases i processos del desenvolupament del projecte:
  Planificació i gestió del treball.

 4. Viabilitat del projecte:
  Eines d’anàlisi i crítica de les solucions aportades i plantejament d’alternatives.

 5. Presentació visual i oral del projecte.

Codi

200644

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics per a seguir correctament l’assignatura. Tot i així, és important haver superat satisfactòriament les assignatures del 1er semestre, ja que son la base formal i conceptual per a iniciar l’assignatura “Introducció als projectes de disseny”.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY

Bloc II: RECURSOS PER A LA PRESA DE DECISIONS EN EL PROCÉS DE PROJECTACIÓ I LA SEVA RESOLUCIÓ

Bloc III: PRESENTACIÓ GRÀFICA DE TREBALLS: FORMATS I ESTRATÈGIES

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura és impartida per vuit professors, cadascun dels quals està especialitzat en un camp del disseny: disseny gràfic, disseny de producte, disseny d’interiors, presentacions, arts visuals, tecnologia, teoria i anàlisi. La dedicació dels professors, en funció del tipus d’activitat formativa, està especificada en la taula a continuació.

Les sessions de l’assignatura s’imparteix els dilluns de 10,45h a 13,30h, dimarts de 10,45h a 12h o de 12,15h a 13,30h i dijous d'11h a 12,15h o de 12,30h a 13,45h.

Les sessions de dimarts i dijous són amb les professores Pilar Górriz i/o Anna Majó, amb els que es treballarà el Bolc III dels continguts de l’assignatura.

Les sessions dels dilluns son amb els altres 6 professors. Durant el transcurs de l’assignatura es duran a terme diferents sessions de correcció conjunta.

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 70 % de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 30% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 30%, el 10 % correspon a l’assistència.

L’avaluació final dels projectes es durà a terme per l’equip complert de professors de l’assignatura.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. La falta d’assistència no justificada de més del 20% de les classes comporta un no presentat. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne està obligat a notificar-ho al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No presentat”.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia recomanada

Programació de l'assignatura

L’assignatura és una introducció a la concepció i pràctica del projecte de disseny. A tal fi, es proposa que l’estudiant desenvolupi un projecte de disseny complert –des de la recerca inicial fins a la presentació final– com a simulació d’un projecte real.

Enguany es treballarà una intervenció de disseny en un espai públic accessible i proper a l’Escola. La primera fase del projecte es realitzarà en grup i consistirà en fer un anàlisi d’usos i funcions de l’espai, en base a la qual es presentarà una proposta de disseny. La proposta pot ser enfocada a l’àmbit de disseny que els estudiants decideixin, sempre determinada per les necessitats demandades per l’objecte d’estudi.

La segona part del projecte es realitzarà individualment i focalitzarà el treball de disseny en un aspecte més concret, dins de l’àmbit o àmbits de disseny que l’estudiant esculli. El desenvolupament del projecte individual serà seguit per tots els professors de l’assignatura i serà tractat des dels diferents punts de vista de producció que requereix un producte de disseny professional.

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competències transversals

E I N A