EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Interiorisme d'Espais de Treball

Working Enviroment (WE)

L'entorn laboral ha canviat, fruit de la naturalesa econòmica, tecnològica, política i social de l'estat contemporani. Cal doncs, establir-se en aquest marc per accedir als valors, les ètiques i les formes que l'estructuren i poder operar.

WORKING environment (WE) és un curs d'investigació i projectes de disseny d'interiors que opera tenint en compte l'actitud que interessa establir en els WE, a través del treball amb l'espai, el qüestionament de la realitat dels espais i la posada en crisi, així com els nous marcs de relació i convivència laboral entre el jo, la col·lectivitat i la naturalesa del treball.

WE és d'altra banda un esforç en entendre i apropar WE, we, nosaltres, la persona, com el veritable punt d'atenció sobre el discurs de la definició de l'espai de treball, lluny de models teòrics amb incidències tangencials o argumentacions poc oportunes.

PD: WE no s'acostarà als camps de treball o enviroments vinculats a l'agricultura, la manufactura, la mineria o altres indústries. Sent igualment llocs que sota el títol WORKING ENVIROMENTS quedarien subscrits a la naturalesa ia la responsabilitat de definició i revisió.

Objectius formatius

Els objectius a aconseguir pretenen d'una banda apropar la temàtica i l'exercici del projecte sobre WORKING Enviroment a la responsabilitat del disseny d'interiors, i d'altra banda practicar-se en estratègies metodològiques que assenteixen no només els coneixements sinó les actituds propedèutiques per al'exercici del projecte en constant recerca.

01_FER DE LA REALITAT UN CONEIXEMENT "Tot coneixement és representatiu. Prendre coneixement d'una realitat consisteix a elaborar una representació d'ella, de manera que el realment aprehès en el coneixement no és la cosa en si mateixa, sinó la representació de la cosa que hem elaborat ". Pilar Blanco

A través de WI exercitarem la mirada i la representació per poder plantejar un marc des exercitar amb el disseny.

02_TREBALLAR DES DE LA INQUIETUD "El creatiu és, per principi i sobretot, un inquiet obert a la vida, un cervell excitat per la transformació del que existeix". ("Pensa, és lliure", Planeta, 2009).

Treballar des de la inquietud és treballar des de la capacitat de preguntar tant a les teves percepcions com als teus somnis i com deia el publicista Joaquín Lorente, aquesta capacitat de reinterpretar que sorgeix de la inquietud de la pregunta, fa ser creatiu. L'actitud és la que forja l'esperit creatiu i la capacitat d'exploració. Aquesta és la veritable capacitació.

03_ACTUAR SOBRE COMPORTAMENTS Iniciar el treball del projecte des dels comportaments, suposa treballar de dins cap a fora, de l'habitant a la definició del marc habitat i habilitat. Després d'aquest recorregut, la necessitat ve per traçar un camí crític en l'altre sentit on s'avaluï el caràcter identitari entre els agents que donen forma a l'ecosistema.

04_EL PROJECTAR NO S'ACABARÀ "La inspiració sempre m'agafa treballant". Pablo Picasso

El projecte requereix d'una constància pròpia d'un exercici que no té límits ni espacials ni temporals i que funciona per acumulació.

"És una mica extravagant haver treballat tant. El treball no és un càstig, ¡treballar és respirar! Respirar és una funció extraordinàriament regular: ni massa fort, ni massa suau, però constantment. Hi ha constància en l'adverbi "constantment". La constància és una definició de la vida. La constància és natural, productiva-noció que implica el temps i la durada-. Cal ser modest per ser constant. Constància implica perseverança. És una palanca de producció. Però és un testimoni de coratge-entenent el coratge com una força interior que qualifica la naturalesa de l'existència-". Le Corbusier

ENTORNS

Dins dels WORKING ENVIROMENTS aquest curs ha triat establir al voltant de tres entorns contemporanis que afecten a la definició de WE:

ANUNCIAT

El curs se centra en la investigació i l'elaboració de 3 projectes de disseny d'interiors a l'entorn dels WORKING Enviroment.

El lloc on projectar i investigar serà escollit per l'alumne sent condició indispensable que estigui sent usat, experimentat, accionat per l'alumne com un WE: universitat, casa, biblioteca, centre cívic, tren, cafeteria...


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català / Castellà / Anglès

Codi

200694

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Castellà

Prerequisits
  • 1_La capacitat de treball des de la incertesa.
  • 2_Adaptar-se a entorns heterogènis des d’un punt de vista col·laboratiu.
  • 3_Respecte i posicionament crític cap al context Salut/Benestar.
  • 4_Recursos propis del disseny de la seva representació i producció.

Continguts de l’assignatura

A - ACTITUD

WE treballa entenent que la definició d'un entorn físic laboral té com a client "l'actitud" que cal aconseguir perquè l'equip humà que desenvolupa la feina la faci en plenes condicions, tendint cap a un estat productiu en la direcció que el marc laboral estableixi.

"Most companies now recognize that their people are their primary asset (their" intel · lectual capital ") and recongnize that the workplace is a tool that can be shaped and managed to purposefully increase performance; enhance creativity, teamwork and learning; and give pleasure in work ... While the workplace is not a Dominant contributor, it always makes a significant contribution to performance and satisfaction, and enough to justify investments in shaping workplaces to be more Supportive ". Michael Brill. 2000

B - REVISIÓ

WE treballa reflexionant des de la realitat, qüestionant i posant-la en crisi, trobant d'aquesta manera un sentit a l'acció propositiva del disseny.

C - LOOKING FORWARD

WE treballa emprenent una aventura a la recerca de nous llocs per a la definició a través del disseny del "environment" mes apropiat per a la situació contemporània.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats formatives

Classes magistrals teòriques i conferències

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Classes magistrals i debat en grups combinats.

Informació, documentació i presa de dades

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Treball de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa.

Elaboració de projectes

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: formulació de programes de disseny a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte. Treball autònom amb assistència als problemes que es plantegen en el desenvolupament del projecte, tant de tipus conceptual com tècnic. Correccions individualitzades i / o grupals.

Representació i validació

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions

Tutories

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Tutories de seguiment i correcció del projecte

Avaluació

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Presentacions individuals i col·lectives de la documentació i memòria del projecte, defensa oral del projecte, i ronda de valoracions

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant. Es farà un seguiment de l'evolució i dels progressos de l'alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l'adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura.

Totes elles seran avaluades mitjançant la presentació de projectes o treballs específics de cadascuna de les fases de projecte o tallers que es realitzen a classe. El 70% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini ia la defensa oral dels projectes. El 30% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins d'aquest 30%, el 10% correspon a l'assistència.

L'assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. En tractar-se d'una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial i continuat de les classes. La falta d'assistència injustificada de més del 20% de les classes comporta un no presentat. En cas que es pugui justificar la falta d'assistència l'alumne està obligat a notificar-ho al professor per acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l'absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Es valorarà l’actitud vers l’aprenentatge, la participació, la immersió projectual i l’atenció al detall.

L'assistència és necessària per al seguiment del curs i la seva correcta evolució, així com el compliment de l'estructura del calendari de l'assignatura.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que no presentin algun treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat" en aquest treball.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

L’estudiant haurà de superar el 3,5 en l'avaluació continuada per tal de poder optar a la reavaluació.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competències transversals

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

E I N A