EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Infografia

Dissenyador com a informador Aconseguir que el dissenyador es familiaritzi amb les tècniques que li permetin comprendre una informació o un text que ha d’explicar i que sàpiga emprar les eines adients per a investigar, redactar, esquematitzar i sintetitzar qualsevol tipus de continguts.

Enriquiment del projecte Aconseguir que el dissenyador, sigui quina sigui la seva especialitat, pugui expressar idees que recolzin, expliquin o complementin gràficament el seu projecte i enriqueixin el seu discurs expressiu i la proximitat a l’usuari.

Noves aplicacions profesionals Entrenar intel·lectualment al dissenyador i facilitar-li els recursos que li permetin desenvolupar qualsevol projecte que necessiti informar visualment com: anuncis, catàlegs, cartells, tríptics, guies, memòries, posters, publicitat, opinió, flyers, programes, instruccions, portades, estadístiques, catàlegs, mapes, premsa, llibres, comunicació, TV, webs, etc.

Codi

200691

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Es recomanen coneixements generals de fotografía, il·lustració, disseny de marques, historia de l’art.

Metodologia docent i activitats formatives

Conjunt d’activitats dirigides, suggerides i autònomes basades en la reflexió i l’anàlisi de webs, blogs, projectes reals, actualitat infogràfica, autors i últimes tendències. S’inclouen sortides didàctiques segons disponibilitat

Bloc I

Bloc II

Avaluació

5 Projectes express

1 Memòria gràfica

1 Projecte global de curs

L’assistència a classe és obligatòria per a ésser avaluat. Cinc faltes no justificades implica un ‘No presentat’ final. L’avaluació serà continuada, sense proves finals, i qualsevol projecte pot ser presentat tants cops com l’alumne consideri, dins les dates que s’indicaran al llarg del curs

Bibliografia i enllaços web

Adreces de referència a la xarxa

(Setembre de 2013)

Aplicació animada

Exemples bàsics

Tipologies i exemples

Arxiu històric

Gràfics comentats

Programació de l'assignatura

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A