EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Història i crítica del disseny a Catalunya

La història és un assumpte que té relació, sobre tot, amb el present. En el present està contingut, d’alguna manera, el passat i per això la vivència de l’actualitat del disseny ens remet, també, a la seva comprensió històrica. D’altra banda, en la mesura que aspirem a percebre alguna cosa del futur del disseny, cerquem en la historia apuntalaments per tal de projectar consideracions i expectatives. Des d’aquest horitzó conceptual, història i crítica son difícilment destriables. Això no obstant, paral·lelament aquestes necessitats, la Història del disseny, en diàleg amb diversos àmbits disciplinaris, ha anat desenvolupant una recursos intel·lectuals i tècnics que permeten el coneixement i el tractament d’uns materials històrics, així com la construcció d’uns relats que els fan entenedors en la seva seqüència temporal.

Els objectius de l’assignatura són:

Aquests objectius es tradueixen en un programa que intenta satisfer dues demandes diferents respecte a l’assignatura: l’ampliació de coneixements de temes d’història del disseny que s’han tractat en altres assignatures de forma més introductòria i/o generalista, i una preparació disciplinar bàsica per abordar temes i treballs d’història. La primera demanda és la comú d’aquells estudiants que cursen l’assignatura com a optativa, mentre que la segona –unida a la primera- resulta imprescindible per els estudiants que cursen l’assignatura com obligatòria de la Menció Cultura del disseny.

Codi

200689

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No hi han prerequisits

Continguts de l’assignatura

I ANTECEDENTS: El disseny abans del disseny.

Segle XVIII. De l’artesanat als productes industrials 1 - Dibuix, estampació i socialització de la imatge i dels bens. Indianes i Escola Gratuïta de Disseny. Segle XIX. L’estil i la tècnica. 2 - Àlbums i repertoris estilístics: l’Àlbum de Rigalt i l’eclecticisme decoratiu. 3 - Pensament, edició i gràfica modernista: Alexandre de Riquer. Arts aplicades, industria i geni: Busquets i Jujol. El catàleg de rajoles hidràuliques Escofet.

II MODERNITAT S 1: Tècnica i/o civilitat.

-Historiografia. Història de les idees o història social?: disseny entre el context socioeconòmic i el projecte cultural.

III MODERNITATS 2: Projecte i consum.

-Historiografia. Historia i/o histories del disseny?: perspectives disciplinars. -Narratives. Arxivar el disseny?: la construcció d’una col·lecció històrica. -Pràctiques. Sobre la catalogació de peces. Sobre la fortuna crítica. Construcció d’un model industrial i disseny: els 60’s 10 - Associacionisme professional i primers emblemes: COAC, ADI, BCD i Deltes 1961: un setrill, un llum de peu i un cendrer. 11 - Escoles, projectes pedagògics i “recepció bàsica” d’idees sobre disseny. Massana, Elisava i EINA. Desenvolupament d’alternatives culturals: els 70’s 12 - ICSID 1971 i la ruptura generacional. Conceptualismes, design, antidesign i iconografia pop. 13 - Gràfica de contestació en el tardofranquisme: Edigsa, CAU, underground, etc.

IV ESTILS: Disseny i actualitat.

-Historiografia. Histories nacionals i/o historia internacional del disseny?: recepció i singularització. -Narratives. Història i/o crítica?: narrar el passat o influir en el present, un dilema discutible. -Pràctiques. Treballs i formats de recerca, crítica i divulgació. Sobre l’escriptura. El disseny eina de “modernització” 1984-92 14 - Estils de consum i consum d’estil. El paper del comerç i el oci: Vinçon com a basar del bon gust. Ardi, bars i ruta del disseny. 15 - Disseny urbà i autoreconeixement en la ciutat. JJ.OO 92 i la marca BCN Replantejaments: disseny i postdisseny 16 - El disseny a través dels premis i de les exposicions**: evolució dels centres d’interès. 17 - Disseny de tendències: estils de consum i consum d’estil. 18 - Transformacions professionals i acadèmiques. Mercat i innovació, recerca i coneixement.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L’estudiant serà avaluat d’acord amb els següents tres conceptes:

Wiquiprojecte Disseny a la Wiquipèdia Disseny L’assignatura participarà directament, mitjançant aportacions dels estudiants tutelades, en el projecte que coordina el Museu del Disseny de Barcelona que consisteix en fer aportacions d’entrades sobre disseny i dissenyadors a la wiquipèdia en català. Veure: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:DHUB

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Algunes orientacions historiogràfiques:

Bibliografia general:

No obstant aquestes referències generals, el curs es basarà principalment en articles, estudis parcials i monografies que es donaran a conèixer a mesura que es tractin els temes i es desenvolupin els treballs.

Programació de l'assignatura

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

Competència

E I N A