EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Gestió de projectes de disseny

L'assignatura s'emmarca dins de la matèria "Empresa", que comparteix amb les assignatures 'Disseny i empresa' i 'Direcció de disseny'. Tot centrant-se en la gestió de projectes, "Gestió de projectes de disseny" es va endinsant en els continguts propis de la gestió, tenint com a objectiu la comprensió de tots aquells factors de gestió imprescindibles per tirar un projecte de disseny endavant, com són la correcta definició del projecte, la planificació temporal, la gestió dels recursos, el lideratge, el treball amb equips, la prevenció dels riscos, etc..

Codi

200651

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Empresa

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Prerequisits

No hi ha prerequisits per l’assignatura Gestió de projectes de disseny. Tot estudiant que hagi cursat el primer curs del Grau de Disseny està qualificat per cursar-la.

Continguts de l’assignatura

Tema 1. Definició del projecte

Tema 2. Planificació

Tema 3. Gestió recursos humans

Tema 4. Gestió de recursos externs. Proveïdors

Tema 5. Gestió del recursos financers Pressupostos

Tema 6. Marc legal

Tema 7. Gestió de riscos del projecte

Tema 8. Direcció i lideratge

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Modalitats d’avaluació

Criteris d’avaluació

Es considerarà no presentat l'estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d'aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver-ne justificat les absències. En cas d'absència justificada, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb la professora, en el moment de la reincorporació, per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit. La revisió ordinària de les qualificacions es realitzarà la setmana següent al lliurament de les correccions, en l'horari que la professora comunicarà.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Lectures de referència sobre la gestió de projectes

Estratègia

Gestió d'equips. Motivació

Gestió d'equips. Diferències culturals

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competències transversals

E I N A