EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Física aplicada al disseny

L'assignatura és una introducció al desenvolupament i aplicació de la racionalitat, les normes estrictes de la natura i els materials, i l'exigència de verificació experimental als problemes físics i mecànics que l'alumne se li presentin a l'hora d'executar els seus projectes de disseny. Es busca que l'alumne desenvolupi la capacitat d'analitzar qualsevol problema tecnològic que se li presenti al seu nivell, i ho resolgui de manera senzilla i lògica, aplicant els principis bàsics coneguts.

S’estudiaran els principis i lleis de la física rellevants per a la pràctica del disseny, així com al coneixement de les qualitats físiques i mecàniques dels materials. I es formalitzaran en llenguatge matemàtic les situacions més comunes en el desenvolupament de la pràctica del disseny.

Els objectius formatius són detallats a continuació, amb el recull de competències i resultats de l'aprenentatge.

Codi

200640

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Física

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics per seguir correctament l'assignatura.

Continguts de l’assignatura

Bloc I

1. Propietats dels materials.
Propietats físiques, mecàniques, elèctriques, magnètiques i òptiques dels materials en general. Metalls. Materials ceràmics. Materials petris. Materials Conglomerants. Formigons. Ciments. Guixos. Fustes. Bituminosos. Plàstics. Vidres. Tèxtils. Tintes. Nous materials en el món del Disseny: No newtonians, Amb memòria de forma, Sensorials, Composites reciclats...

P1 - Detecció i definició de patologies de materials. Deducció, segons el coneixement de les qualitats físiques i mecàniques del material, de la causa d'aquesta patologia. I proposta de les possibles actuacions a realitzar.

Bloc II

2. Introducció al càlcul bàsic d'estructures mitjançant l' Estàtica Gràfica.
Conceptes bàsics. Càrregues en suports bàsics. Diagrames de moments i deformació. Equilibri i bolcada. Delimitació d'àmbits de càrregues en estructures lleugeres. Polígon funicular de forces.

3. Càlcul de centres de masses i de gravetat de figures simples. Principis bàsics de l'aerodinàmica.

4. Càlcul d'estructures d'un peu, de dos o més peus, arcades i penjades.

P2 - Aplicació del càlcul de les càrregues gravitatòries de l'objecte de disseny i pòrtics sotmesos a forces externes. Pràctica en equip i exercici global.

Bloc III

5. Termodinàmica.
Conceptes generals. Magnituds bàsiques. Lleis fonamentals. Transmissió de calor - fred.

6. Acústica.
Conceptes generals. Magnituds bàsiques. Lleis fonamentals.

7. Aspectes físics de la llum.
Concepte de llum. Magnituds bàsiques. Lleis fonamentals. Propietats òptiques de la matèria. La llum i la visió. Visió humana. Factors que intervenen en la visió. El color. Generalitats. Mescles.

P3 - Introducció al càlcul simplificat per al control tèrmic d'un espai. Introducció al càlcul simplificat de l'acústica d'un objecte de disseny. Introducció al càlcul de l'enllumenat artificial d'un espai. Pràctica opcional.

Metodologia docent i activitats formatives

La metodologia aplicada a cada tema, seguirà aproximadament l'esquema següent:

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Activitats d'avaluació:

(Els exercicis P1 i P3 podran fusionar-se en un exercici únic).
(Els exàmens parcials podran ser convencionals o plantejar-se l'opció de proposar-los com exercicis a resoldre des de la intranet al llarg d'un temps concret. Fins i tot es pot plantejar la possibilitat de dividir aquests exàmens parcials en petits exercicis realitzats a classe de manera continuada).
(Els estudiants que posseeixin totes les proves d'avaluació aprovades en finalitzar el curs, podran ser exclosos de l'obligatorietat de realitzar l'examen final, segons criteri del professor).

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

La programació de l'assignatura es planteja com la introducció al desenvolupament i aplicació de la racionalitat, les normes estrictes i l'exigència de verificació experimental als problemes físics i mecànics que l'alumne se li presentin a l'hora d'executar els seus projectes de disseny.

A l'alumne se li lliurarà un document extern penjat del Campus Virtual de l'assignatura, on trobarà desglossats els diferents blocs de continguts de l'assignatura, així com la temàtica ampliada, i les peces i textos que de manera obligatòria haurà de servir per a la resolució de les pràctiques.

Activitats d'aprenentatge

LLiuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A