EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Escenografia

Existeix un debat en relació a quins son els límits de l’escenografia, l’origen, seguit per una llarga tradició és clarament teatral, en l’actualitat però la diversitat de camps on s’aplica aquesta disciplina és molt extensa.

L’assignatura s'enfoca cap a aquest caràcter polièdric del dissenyador per a què pugui donar resposta a la multiplicitat d’inputs en el sector del disseny d'espais escenogràfics.

Escenografia son tots els elements visuals que conformen una escenificació, bé siguin en relació a l’espai, a la il·luminació o a la caracterització del personatge; ja sigui l’escenificació destinada a representacions en viu, cinematogràfica, expositiva o destinada a esdeveniments.

Les noves tecnologies han anat penetrant dins el mon de l'escenografia, i llenguatges com el vídeo, la il·luminació computeritzada o la robòtica s'han convertit en ingredients habituals del disseny d'espais escènics, instal·lacions, aparadors comercials...

Les noves tecnologies han anat penetrant dins el mon de l'escenografia, i llenguatges com el vídeo, la il·luminació computeritzada o la robòtica s'han convertit en ingredients habituals del disseny d'espais escènics, instal·lacions, aparadors comercials...

Els objectius formatius principals són:

Codi

200686

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen pre-requisits oficials ni coneixements previs específics per a seguir correctament l’assignatura.

Tot i així, és important haver superat satisfactòriament l’assignatura “Disseny d’espais efímers”així com els àmbits específics de les assignatures de “Projectes 1 i 2”.

Continguts de l’assignatura

L'assignatura, basada en el seu caràcter polièdric, pretén consolidar els aprenentatges adquirits amb anterioritat, en quant a metodologia i coneixements en la projectació. En aquest cas, es potencia el treball de projectes de caràcter escènic principalment en l’àmbit del teatre.

Després d’un aprenentatge al voltant dels espais escènics, que tracta de descobrir àmbits de l’escenografia a partir de referents, i de conèixer la tecnologia aplicada, es desenvoluparan dos projectes de característiques molt diferents i un exercici previ en cadascun d’ells. L’objectiu és diversificar al màxim, tant la temàtica, com el context, com el procés de treball, als diferents projectes.

Continguts

Projecte 1: Disseny d’una escenografia.
A partir d’una dramatúrgia concreta, en un espai teatral concret, el treball serà individual.

Projecte 2: Disseny d’un esdeveniment.
La temàtica serà lliure, l’espai continent pot ser variable, el treball es desenvoluparà en grup.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Modalitats d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 75% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 25 %, el 10 % correspon a l’assistència.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. La falta d’assistència no justificada de més del 25% de les classes comporta un no presentat. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne està obligat a notificar-ho al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Els estudiants que no presentin els treballs de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No presentat”.

Criteris d’avaluació.

Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Bibliografia i enllaços web

Llibres de consulta

Enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competències transversals

E I N A