EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny i Empresa

La matèria “Disseny i Empresa” té com a objectiu contextualitzar l’activitat professional del disseny en la realitat econòmica actual, així com aplicar els principals conceptes empresarials a la realitat més propera de cada alumne a través de la realització d’un Pla d’Empresa.

Al finalitzar l’assignatura, cada alumne ha d’utilitzar conceptes d’estratègia, marketing, gestió d’equips o rendibilitat, per citar alguns exemples, amb comoditat. Les presentacions públiques dels Plans d’Empresa són un objectiu addicional, ja que permeten un entorn d’experiència útil en tant que simulacre de la vida professional ordinària.

Codi

200656

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Empresa

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

Prerequisits

No hi ha prerequisits previs.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Context econòmic i empresarial del sector

Bloc II: Funcionament d’un projecte empresarial (pla d’empresa)

Bloc III: Tècniques i procediments en el context professional del disseny

Metodologia docent i activitats formatives

La metodologia s’estructura de la següent manera:

a. Estudis de cas. Els principals conceptes de gestió es contextualitzen a partir de l’estudi d’un cas d’èxit del sector, del que s’extrauen bones pràctiques. Es casos d’èxit es presenten a través d’articles de premsa escrita, televisió, cinema, Internet, etc.

b. Conceptes de gestió. A partir de les bones pràctiques extretes del cas d’èxit, es presenten els principals conceptes de gestió empresarial descrits al contingut de l’assignatura.

c. Realització del Pla d’Empresa. Els alumnes traslladen els conceptes treballats al propi projecte empresarial. En aquest sentit es realitzaran uns primers exercicis a classe per resoldre dubtes i l’alumne aprofundirà en la definició de la resta del Pla d’Empresa de forma individual o en grup.

d. Context sectorial. Els alumnes prenen consciència dels recursos que tenen a la seva disposició en l’àmbit de la gestió a partir del contacte directe amb els responsables de centres tecnològics, xarxes d’emprenedors o vivers d’empreses, que ens visitaran per explicar-nos-en el funcionament o bé visitarem nosaltres per conèixer-ne les instal·lacions.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L’assistència a classe és un requisit necessari per poder presentar el Pla d’Empresa. La no presentació del Pla d’Empresa constarà com a “no presentat.”

Els materials, casos i treballs es realitzaran en anglès.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Setmanalment

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A