EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d’espais efímers

El disseny d'espais efímers obre un gran ventall de línies de treball, i no només en relació a l’espai, a la forma o el contingut, també en relació al temps. Aquesta particularitat temporal és l’eix de l’assignatura, que traça un recorregut pels diferents espais que neixen per desaparèixer.

Els objectius formatius principals són:

Codi

200646

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics per a seguir correctament l’assignatura. Tot i així, és important haver superat satisfactòriament l’assignatura “IPD” i “ADS”.

Continguts de l’assignatura

L’assignatura gira al voltant de la temporalitat del projecte, per tant s’organitza a partir del desenvolupament de processos creatius de ritmes i intensitats diferents en els que es demana ja sigui el temps de l’impuls de reacció (r), de l’assaig d’un procediment (a) , o del desplegament gradual de la reflexió (l). Es realitzaran 6 projectes de disseny d’entorns materials a partir de la interpretació de la informació donada, la remediació de formats convencionals, i la creació de climes afectius en entorns culturals, comercials i socials.

PROGRAMA

Llegenda de velocitats de projecte

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Avaluació

Modalitats d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Les professores faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne/a de manera individualitzada. Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. La falta d’assistència no justificada de més del 25% de les classes comporta un no presentat. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne/a està obligat a notificar-ho la professora per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència. Els estudiants que no presentin els treballs de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No presentat”.

Criteris d’avaluació

Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Activitats d'avaluació:
En funció del tipus de projecte, les activitats d’aprenentatge s’avaluarà ja sigui a partir de resultats finals o bé mitjançant el seguiment del procés en les proporcions següents:

Bibliografia i enllaços web

Per llegir

Per mirar

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competències transversals

E I N A