EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d’elements d’identitat

Dins la matèria Processos de disseny, l'assignatura Disseny d'Elements d'Identitat (DEI) abasta un àmbit fonamental de la pràctica del disseny: el reforç de la identitat per mitjà d'espais, intervencions culturals, objectes i comunicacions gràfiques.

L’assignatura Disseny d’elements d’identitat es desenvolupa en el marc disciplinar de la Identitat Visual Corporativa, amb una perspectiva allunyada del corporatisme i sociologisme convencional. El treball dins i fora de l’aula s’orientarà al voltant de dues activitats complementàries d'anàlisi i projectació de la identitat per mitjà d'estratègies de disseny que generen elements mediadors de la identitat.

Els objectius formatius que es marca aquesta assignatura giren al voltant de:

Codi

200650

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Sense prerequisits específics.

Continguts de l’assignatura

Els continguts de l'assignatura es divideixen en dos blocs que s'aniran intercalant.

###BLOC 1

2.2. La gamificació de la societat
Teoria de jocs i de l'aprenentatge
El joc com a configurador de l'individu i el col·lectiu

3.2. Identitat i territori Identitat local i producció de localitat Globalització i localització

###BLOC 2

Metodologia docent i activitats formatives

La docència de l’assignatura s’ha dividit en dues classes tipus: la teòrica i el taller.

Les classes teòriques són sessions d’una durada d’1h15, amb l’exposició oral i visual de continguts, pensada per a que l’alumne prengui apunts i plantegi els dubtes o qüestions que puguin sorgir al voltant dels continguts. L'aprenentatge de la classe teòrica s'avaluarà amb un exàmen final.

Les classes del taller tenen una durada de 2 hores i 15 m, amb la visualització d’exemples i plantejament de problemes relacionats amb qüestions tècniques i representacionals de la identitat. També es treballarà la resolució dels problemes i experimentació contextual de les diferents solucions. Es realitzaran dues activitats formatives de tipus projectual. La segona d'elles es realitzarà en col·laboració amb l'assignatura Gestió de projectes de disseny i amb l'empresa Game Solution Asia.

Així doncs, es realitzaran dues activitats formatives de tipus projectual (1,2) en el taller, i un exàmen (E) a la classe teòrica.

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L'avaluació és contínua. Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant la presentació de projectes en el nivell de resolució i presentació de la documentació que es determini i de la seva defensa oral, així com el seguiment de la participació en els tallers i classes plenàries. Les competències CT12 i CT19 són vinculants, pel que un exercici pot esser rebutjat si no compleix els mínims de creativitat i qualitat en els acabats en el moment del seu lliurament.

Si un estudiant no lliura un projecte, la qualificació obtinguda serà zero. Si el resultat final del curs és de cinc punts o més, l’assignatura es considerarà aprovada.

No s’accepten lliuraments fora de plaç. Els projectes que per motius extraordinars no es lliurin el dia assenyalat es poden lliurar el dia 9 de juny a les 9h. La fase de reavaluació de l’assignatura tindrà lloc a través de la repetició dels exercicis, incloent-hi les millores d'aquells exercicis que, lliurats dins del seu plaç previst, no hagin obtingut suficient nota.

Valoració de plenàries: exàmen 30% Valoració del taller: els exercicis 1, 2 valen un 30 i un 40% respectivament (en total el 70%)

Si algun estudiant no està d’acord amb la valoració dels projectes pot sol·licitar una revisió en el termini de dues setmanes posteriors al lliurament dels resultats.

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

###Lectures obligatòries:

Les lectures obligatòries es podrien ampliar si es detecten mancances en l'hàbit lector de l'alumnat

###Lectures recomenades:

Programació de l'assignatura

Activitats d’aprenentatge

La programació de l'assignatura es pot veure alterada per elements externs que generin canvis en l'ordre i/o densitat dels continguts d'aprenentatge.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A