EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d'Equipament Domèstic (elements lumínics)

L’assignatura de Disseny d’Equipament Domèstic està orientada a la creació i desenvolupament d’Elements Lumínics, aptes per a la producció seriada en l’àmbit decoratiu.

Breu descripció

El curs està estructurat de manera que inicialment, l’estudiant conegui els principals fabricants -d’àmbit decoratiu- del sector lumínic, i a continuació, adquireixi els coneixements tècnics elementals per al desenvolupament d’una lluminària. Durant el recorregut del curs, cada estudiant desenvoluparà un prototip funcional on conflueixin la experimentació material amb la intencionalitat específica del comportament de la llum.

Objectius formatius

Dotar a l’estudiant d’una visió estratègica pel que fa al comportament de la llum. Que sàpiga discernir els principis elementals de la luminotècnia i els implementi de manera tangible mitjançant el prototipatge. El resultat de l’exercici pretén que cada estudiant treballi de manera singular, amb recursos propis, i estableixi un procés de disseny que el permeti avançar tant de del punt de vista de la fabricació del producte, com de la identitat de la llum.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català / Castellà / Anglès / Italià

Codi

200682

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Per al bon funcionament del curs i garantir l’evolució dels diferents projectes, és important que l’estudiant tingui una visió panoràmica tant dels recursos que li ofereix l’escola, a nivell de taller, aula fotogràfica, impressores 3D, etc. Com del conjunt de col·laboradors que han participat en d’altres assignatures, així com mestres artesans, FabLabs i tallers industrials externs de l’entorn de Barcelona.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Classes taller on es combinen la teoria i tècnica lumínica amb pràctica de projecte.

Descomposició de referents del mercat. Per a la millor comprensió del producte industrial, es realitzaran sessions de desmuntatge de productes existents. L’exercici pretén proporcionar a l’estudiant una visió panoràmica del procés de disseny, on els requisits d’estil del producte siguin una conseqüència dels recursos productius.

Adquisició de components tècnics i lumínics per al correcte desenvolupament del projecte. La experimentació amb les diferents fonts d'il·luminació juntament amb la maquetació i prototipatge, seran els eixos transversals de l’assignatura. L’anàlisi crítica del disseny, ha d’anar acompanyada de la evolució tècnica del projecte així com de la elaboració d’un discurs que vinculi els processos productius, la identitat del producte i la cultura editorial.

Durant el transcurs del semestre, l’assignatura es traslladarà d’aula. Es farà ús dels recursos tècnics de l’escola, taller, aula fotogràfica, etc. així com dels continguts que ofereix l’espai biblioteca i l’entorn de l’edifici per a l'exploració del comportament de la llum.

Exploració final del producte: definició constructiva a través d’un prototip funcional. Anàlisi d'identitat estètica, ergonomia i escala humana, components, recursos i funcionament, sistemes de fabricació, llenguatge i comunicació.

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

L’adquisició del components lumínics elementals per al prototipatge són un requisit específic de l’assignatura.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

E I N A