EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Dibuix Bàsic

Dibuix Bàsic es troba dins de la matèria d’ Expressió Artística, és una assignatura de caràcter teòrico-pràctic, que pretén dotar l’alumne dels coneixements necessaris per poder representar, a mà alçada, el món que l’envolta i les seves idees amb claredat i seguretat.

L’alumne aprendrà a realitzar croquis i dibuixos més descriptius i elaborats, en funció de les necessitats de la representació, tant siguin acadèmiques com professionals.

A l’assignatura es planteja el dibuix com a eina de representació i, alhora, de coneixement.

Codi

200637

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Expressió artística

Professorat
Suport a la docència
 • Francesc Artigau
Llengües

Català

Prerequisits

No hi ha prerequisits ni cal haver cursat anteriorment classes de dibuix per a cursar aquesta assignatura.

Continguts de l’assignatura

 1. Croquis.
 2. Traç
 3. Proporcions i escala.
 4. Volumetria.
 5. Estructura geomètrica i perspectiva.
 6. Incidència de la llum. Valors tonals. Textura.
 7. Composició i format.
 8. Tècniques del dibuix.
 9. Temes: Figura humana. Objectes. Espai.
 10. Usos i funcions del dibuix. Comunicació i expressió.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

La programació de l’assignatura pot ser sotmesa a algun canvi, en funció del calendari i del procés d’aprenentatge del grup.

Les activitats autònomes hauran de ser lliurades la setmana següent a la setmana en que es proposa l’exercici.

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A